สุขภาพดี…เริ่มที่ตัวเรา

“สุขภาพดี เริ่มที่ตัวเรา” ธีมงานชื่นใจ…ได้เรียนรู้ของนักเรียนชั้น 1 ในภาคเรียนวิมังสา ปีการศึกษา 2564 เด็กๆ ต้องเก็บข้อมูลในการทำวิจัยเป็นเวลา 30 วันพร้อมบันทึกการทดลอง

ชื่นใจ ฯ ครั้งนี้เป็นการนำเสนอหน้าห้องเรียนให้คุณครู เพื่อนๆ ได้ชมเป็นครั้งแรก ส่วนผู้ปกครองได้รับชมผ่าน Zoom หลังจากในภาคเรียนก่อนๆ ให้เด็กๆนำเสนอโดยบันทึกวิดีโอเนื่องจากต้องเรียนรู้แบบ HBLC

คุณพ่อ คุณแม่ที่ได้รับชมการนำเสนอต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นพัฒนาการของลูกๆ ที่เติบโตขึ้นทุกด้าน จากจุดเริ่มต้นที่ยังอ่านเขียนไม่คล่อง มาสู่ปลายทางของชั้น 1 เด็กๆ สามารถพัฒนาการอ่าน เขียน และการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน สามารถกำกับตัวเองในการทำงาน และเตรียมพร้อมที่จะนำเสนอได้เป็นอย่างดี หลายคนออกแบบการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ คิดรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ์ การแสดงวิธีทดลอง หรือแม้แต่ชวนเพื่อนๆ มาออกกำลังกายพร้อมกันเพื่อสร้างความแข็งแรงให้ร่างกาย

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565