เกี่ยวกับเรา​​

ABOUT SCHOOL

พันธกิจ

SCHOOL MISSIOIN

เราจะสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม
โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสร้างโอกาส และพัฒนาผู้เรียน
รวมถึงสมาชิกในชุมชนให้บรรลุและขยายศักยภาพองค์รวมสูงสุด ของแต่ละบุคคล
ผ่านการส่งเสริมสนับสนุนโดยอาศัยพลังชุมชน
เป็นความร่วมมือกันบนความแตกต่างหลากหลายผู้เรียน
และชุมชนเอื้อประโยชน์และมีส่วนขับเคลื่อนสังคมไทยและสังคมโลก
เพื่อความดี ความสุข ของการมีชีวิตที่ดีงามอย่างยั่งยืน

ความเป็นมา

ก่อตั้งในปี พ.ศ.2545 มุ่งมั่นให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียน

คณะผู้บริหาร

มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเติบโต

แนวคิดและปรัชญา

ความเจริญงอกงามของชีวิตอย่างพอเหมาะพอดี มีกรอบที่ยืดหยุ่น

บรรยากาศโรงเรียน

สถานที่ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้และเติบโตอย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์

VISION

เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นที่รักของสังคม
พร้อมนำพาผู้เรียน ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า
รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

ค่านิยม

OUR VALUES

เราเคารพในคุณค่าความแตกต่างที่หลากหลาย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

Respect the value of diversity and human dignity​

เราเชื่อว่าเราสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้สังคมและโลกดีขึ้นได้

We Plearn Pattana can make a big change for the better society and better world​

เราเชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดขึ้นได้จากการผนึกประสานกัน

Positive engagement leads to sustainable development​

เราเชื่อว่าการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมบริบทอย่างเป็นองค์รวม คือ วิถีของการเรียนรู้และพัฒนาของมนุษย์

Learning through cultural process in a holistic context is the way of human transformative learning and development​

เราเชื่อว่าการใส่ใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา และเมตตาต่อกัน ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุข

Caring, empathy and compassion make us live together happily​

การรับสมัครนักเรียน

ปฏิทินรับสมัคร ขั้นตอนการสมัคร เกณฑ์การรับสมัคร

ร่วมงานกับเรา

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศ

การกำหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการรับประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา