คณะผู้บริหาร​

EXECUTIVE COMMITTEE

คุณสุภาวดี หาญเมธี

คุณสุภาวดี หาญเมธี

ประธานคณะกรรมการ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณกรองทอง บุญประคอง

คุณกรองทอง บุญประคอง

ผู้แทนผู้ได้รับใบอนุญาต
กรรมการ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา
ที่ปรึกษาช่วงชั้นอนุบาลและประถม
คุณทนง โชติสรยุทธ์

คุณทนง โชติสรยุทธ์

กรรมการ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คุณธิดา พิทักษ์สินสุข

คุณธิดา พิทักษ์สินสุข

กรรมการ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา
ที่ปรึกษาพิเศษ โรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณศีลวัต ศุษิลวรณ์

คุณศีลวัต ศุษิลวรณ์

กรรมการ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนคุณภาพการศึกษา
คุณวีณา ว่องไววิทย์

คุณวีณา ว่องไววิทย์

กรรมการ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการ
คุณวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวณิช

คุณวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวณิช

กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา
ที่ปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/คหกรรม
คุณคเชนทร์ เบญจกุล

คุณคเชนทร์ เบญจกุล

กรรมการ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา
ที่ปรึกษาด้านการเงินและบุคคล
คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล

คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล

กรรมการ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
คุณมีโชค ทองไสว

คุณมีโชค ทองไสว

กรรมการ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
คุณสิติมา มุรธาทิพย์

คุณสิติมา มุรธาทิพย์

กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา
ผู้แทนผู้ปกครอง
คุณจันทนา เภกะสุต

คุณจันทนา เภกะสุต

หัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล
กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา
ผู้แทนครู
คุณศรัณธร แก้วคูณ

คุณศรัณธร แก้วคูณ

หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1
กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา
ผู้แทนครู
คุณณัฐทิพย์ วิทยาภรณ์

คุณณัฐทิพย์ วิทยาภรณ์

หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2
กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา
ผู้แทนครู
คุณวัฒนา พุ่มมะลิ

คุณวัฒนา พุ่มมะลิ

หัวหน้าช่วงชั้นมัธยม
กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา
ผู้แทนครู