ช่วงชั้น 2

KEY STAGE 2

ชวนสืบค้นในวัยประถม

ข่าวของช่วงชั้น

Update & News

กิจกรรมโรงเรียน

พี่พบน้อง ประกวดโลโก้กีฬาแดงชาด

เทศกาลประกวดโลโก้หมู่สีงานกีฬาแดงชาดมาถึงแล้ว!! พี่ๆ ชั้น 10 คณะทำงานกีฬาแดงชาดพบปะน้องๆ ช่วงชั้นที่ 1-2 เพื่อให้ข้อมูลและเชิญชวนน้องๆ ส่งผลงานออกแบบโลโก้เข้าประกวดในปีนี้

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

ชช.2 ส่งต่อการให้ “Gift for Giving” สู่มูลนิธิเด็ก

31 กรกฎาคม 2566 คุณครูณัฐทิพย์ วิทยาภรณ์ (ครูเล็ก) หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 ร่วมด้วยตัวแทนคุณครู ผู้ปกครองและนักเรียน ได้นำสิ่งของ และเงินที่ได้รับบริจาคในกิจกรรม gift for giving มามอบให้กับ มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑลสายสี่ จ.นครปฐม

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

ชื่นใจภาคเผยตน ชช.2 ฉันทะ 2566

ชื่นใจได้เรียนรู้ภาค “เผยตน” ช่วงชั้นที่ 2 ในภาคเรียนฉันทะนี้ นักเรียนได้ประมวลสรุป ทำความเข้าใจการเรียนรู้ มองย้อน สะท้อนตน และนำเสนอต่อเพื่อนร่วมชั้น

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

นิทรรศการ “ร้อยเรื่องเล่าขาน…ตำนานขนมไทย”

หน่วยประสบการณ์เรียนรู้ภูมิปัญญาภาษาไทย ชั้น 5 ครูนัท นันทกานต์ และครูกิ๊ก นินฤนาท ได้มอบหมายภารกิจท้าทายประจำภาคเรียนฉันทะ “เล่าขานตำนานขนมไทย” ชวนนักเรียนมาสร้างสรรค์ สืบสาน และสานต่อเรื่องราวภูมิปัญญาขนมไทย

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

ภาคสนามชั้น 4 : นิเวศป่าชายเลน

“นิเวศป่าชายเลน” กิจกรรมภาคสนามของเด็กๆ ชั้น 4 ในสัปดาห์ที่ 6 ของภาคเรียนฉันทะ ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เด็กๆ ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน จากพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดเพชรบุรี และสวนเกษตรเชิงนิเวศบ้านลุงอู๊ด

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้

กลุ่มประสบการณ์
การเรียนรู้

Learning Experiences

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม
และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง
กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้เหล่านี้อาจจัดแบ่งในลักษณะกลุ่มหน่วยวิชาออกได้เป็น 3 กลุ่มหน่วยวิชา ได้แก่

กลุ่มหน่วย

วิชาพัฒนาชีวิต

DSC_0072

กลุ่มหน่วยวิชาที่เป็นรากฐานการรับรู้โลก
ของมนุษย์ผ่านผัสสะ ก่อเกิดเป็นอารมณ์ ความรู้สึก นึก คิด ตัวตน และอุปนิสัยส่วนลึกของผู้เรียนขึ้น โดยอาศัยการเรียนรู้ที่ใช้ร่างกาย ประสาทสัมผัส และจิตใจเป็นหลัก ประกอบด้วย หน่วยวิชากีฬา
หน่วยวิชาแสนภาษา หน่วยวิชาดนตรีชีวิต หน่วยวิชาประเพณีในชีวิต หน่วยวิชาการงานเพื่อชีวิต และหน่วยวิชาคุณค่าในวิถีชีวิต

กลุ่มหน่วย​

วิชาพื้นฐาน

DSC_3708

กลุ่มหน่วยวิชาพื้นฐานเป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาต่อขึ้นมาจากกลุ่มหน่วยวิชาพัฒนาชีวิต
กลุ่มหน่วยวิชาพื้นฐานนี้มุ่งเน้นไปที่การฟัง
พูด อ่าน เขียน คิด และรู้สึก ผ่านภาษาและระบบสัญลักษณ์อย่างมีระเบียบแบบแผน
หรือมีไวยากรณ์ที่ละเอียดซับซ้อน
และค่อนข้างแน่นอน ภาษาและระบบสัญลักษณ์เป็นเครื่องมือหลักในการเรียนรู้
ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งในด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กลุ่มหน่วยวิชาพื้นฐานจึงเป็นพื้นฐาน
ของการเรียนรู้อีกมากมายที่จะอาศัย
ต่อยอดต่อไป

กลุ่มหน่วยวิชาพื้นฐานประกอบด้วย
หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย หน่วยวิชา ESL (English as a Second Language)
หน่วยวิชาคณิตศาสตร์
และหน่วยวิชาจินตทัศน์

กลุ่มหน่วย​

วิชาประยุกต์

358155281_613876340845759_6859873103773253132_n

เป็นการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยกลุ่มหน่วย
วิชาพัฒนาชีวิต และกลุ่มหน่วยวิชาพื้นฐาน
เป็นรากฐานของการเรียนรู้
กลุ่มหน่วยวิชาประยุกต์เป็นการเรียนรู้
เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคมวัฒนธรรม
และเทคโนโลยีที่สัมพันธ์อยู่กับชีวิตของผู้เรียน กลุ่มหน่วยวิชานี้ ประกอบด้วย
หน่วยวิชามานุษกับโลก
หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา หน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา
และหน่วยวิชาโครงงานวิจัยประจำภาคเรียน

ความเจริญงอกงามของชีวิตอย่างพอเหมาะพอดี มีกรอบที่ยืดหยุ่น
แต่ไม่ติดยึดอยู่ในกรอบ สามารถคิดทะลุนอกกรอบ
เพื่อการเติบโตอย่างงดงามบนรากฐานของความเป็นไทย