ช่วงชั้น 2

KEY STAGE 2

ชวนสืบค้นในวัยประถม

พี่พบน้อง ชั้น 5 - 6
เยี่ยมชมบูธ PBL พี่มัธยม

เปิดประสบการณ์ สร้างการเรียนรู้ กับกิจกรรมพาน้อง (ชั้น 5 และ ชั้น 6) ชมบูธ PBL ของพี่ๆ มัธยมเพื่อเรียนรู้งานประดิษฐ์

เปิดประสบการณ์ สร้างการเรียนรู้ กับกิจกรรมพาน้อง (ชั้น 5 และ ชั้น 6) ชมบูธ PBL ของพี่ๆ มัธยมเพื่อเรียนรู้งานประดิษฐ์

"จากเมืองกรุง...ชมทุ่งชนบทบ้านห้วยสะพาน" ภาคสนามชั้น 4 ภาควิมังสา ปีการศึกษา 2565

ESL Movie days 2023

“พิธีเปลี่ยนเสื้อ” พิธีต้อนรับน้องชั้น 1 คือการเปลี่ยนผ่านช่วงเวลาที่สำคัญกับอีกหนึ่งก้าวที่เติบโตขึ้นของชีวิต จากน้องอนุบาล เปลี่ยนผ่านมาเป็นพี่ชั้น 1 ในรั้วประถมอย่างเต็มตัว

ชื่นใจได้เรียนรู้ ชั้น 6 ภาควิมังสา 2565

การนำเสนอโครงงานชื่นใจได้เรียนช่วงชั้นที่1 และ ช่วงชั้นที่ 2

ข่าวของช่วงชั้น

Update & News

ข่าว

ร้อยฝันเปลี่ยนโลก

กิจกรรม “ร้อยฝันเปลี่ยนโลก” เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ได้รับเกียรติจากวิทยากรหลากหลายสาขาอาชีพ มาบอกเล่าเรื่องราว ความฝัน แรงบันดาลใจ

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

ภาคสนามชั้น5 : วิสาหกิจสีเขียวเพื่อคืนความมั่งคั่งและมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสู่คนปลูกข้าว

เด็ก ๆ ชั้น 5 ได้ไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนไร่ส้ม-เวียงคอย ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับภูมิสังคม – วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของข้าว

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้

กลุ่มประสบการณ์
การเรียนรู้

Learning Experiences

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม
และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง
กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้เหล่านี้อาจจัดแบ่งในลักษณะกลุ่มหน่วยวิชาออกได้เป็น 3 กลุ่มหน่วยวิชา ได้แก่

กลุ่มหน่วย

วิชาพัฒนาชีวิต

DSC_0072

กลุ่มหน่วยวิชาที่เป็นรากฐานการรับรู้โลก
ของมนุษย์ผ่านผัสสะ ก่อเกิดเป็นอารมณ์ ความรู้สึก นึก คิด ตัวตน และอุปนิสัยส่วนลึกของผู้เรียนขึ้น โดยอาศัยการเรียนรู้ที่ใช้ร่างกาย ประสาทสัมผัส และจิตใจเป็นหลัก ประกอบด้วย หน่วยวิชากีฬา
หน่วยวิชาแสนภาษา หน่วยวิชาดนตรีชีวิต หน่วยวิชาประเพณีในชีวิต หน่วยวิชาการงานเพื่อชีวิต และหน่วยวิชาคุณค่าในวิถีชีวิต

กลุ่มหน่วย​

วิชาพื้นฐาน

DSC_3708

กลุ่มหน่วยวิชาพื้นฐานเป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาต่อขึ้นมาจากกลุ่มหน่วยวิชาพัฒนาชีวิต
กลุ่มหน่วยวิชาพื้นฐานนี้มุ่งเน้นไปที่การฟัง
พูด อ่าน เขียน คิด และรู้สึก ผ่านภาษาและระบบสัญลักษณ์อย่างมีระเบียบแบบแผน
หรือมีไวยากรณ์ที่ละเอียดซับซ้อน
และค่อนข้างแน่นอน ภาษาและระบบสัญลักษณ์เป็นเครื่องมือหลักในการเรียนรู้
ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งในด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กลุ่มหน่วยวิชาพื้นฐานจึงเป็นพื้นฐาน
ของการเรียนรู้อีกมากมายที่จะอาศัย
ต่อยอดต่อไป

กลุ่มหน่วยวิชาพื้นฐานประกอบด้วย
หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย หน่วยวิชา ESL (English as a Second Language)
หน่วยวิชาคณิตศาสตร์
และหน่วยวิชาจินตทัศน์

กลุ่มหน่วย​

วิชาประยุกต์

358155281_613876340845759_6859873103773253132_n

เป็นการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยกลุ่มหน่วย
วิชาพัฒนาชีวิต และกลุ่มหน่วยวิชาพื้นฐาน
เป็นรากฐานของการเรียนรู้
กลุ่มหน่วยวิชาประยุกต์เป็นการเรียนรู้
เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคมวัฒนธรรม
และเทคโนโลยีที่สัมพันธ์อยู่กับชีวิตของผู้เรียน กลุ่มหน่วยวิชานี้ ประกอบด้วย
หน่วยวิชามานุษกับโลก
หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา หน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา
และหน่วยวิชาโครงงานวิจัยประจำภาคเรียน

ความเจริญงอกงามของชีวิตอย่างพอเหมาะพอดี มีกรอบที่ยืดหยุ่น
แต่ไม่ติดยึดอยู่ในกรอบ สามารถคิดทะลุนอกกรอบ
เพื่อการเติบโตอย่างงดงามบนรากฐานของความเป็นไทย