ช่วงชั้น 1

KEY STAGE 1

ชวนสืบค้นในวัยประถม

ข่าวของช่วงชั้น

Update & News

กิจกรรมโรงเรียน

พี่พบน้อง ประกวดโลโก้กีฬาแดงชาด

เทศกาลประกวดโลโก้หมู่สีงานกีฬาแดงชาดมาถึงแล้ว!! พี่ๆ ชั้น 10 คณะทำงานกีฬาแดงชาดพบปะน้องๆ ช่วงชั้นที่ 1-2 เพื่อให้ข้อมูลและเชิญชวนน้องๆ ส่งผลงานออกแบบโลโก้เข้าประกวดในปีนี้

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมชุมชน

ห้องเรียนพ่อแม่ : “พ่อแม่เพลิน…เรียนรู้”

ห้องเรียนพ่อแม่ “พ่อแม่เพลิน…เรียนรู้” ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (เผยตน) ชั้น 1 ฉันทะ 2566

ถึงคราวของน้องเล็กชั้น 1 ในภาคเรียนฉันทะนี้ กับหัวข้องานวิจัย โลกของสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ขาปล้อง สัตว์เลื้อยคลาน และ สัตว์ปีก

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (เผยตน) ชั้น 2 ฉันทะ 2566

โจทย์ของเด็กๆ ชั้น2 ภาคเรียนฉันทะปีนี้ คือ ต้นไม้อะไรบ้างที่ช่วยในเรื่องฟอกอากาศ ลดฝุ่น การให้ความชุ่มชื้น และสร้างความเพลิดเพลินใจ

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (เผยตน) ชั้น 3 ฉันทะ 2566

ในภาคเรียนนี้ เป็นการ “เผยตน” นักเรียนชั้น 3 เด็กๆ ได้ทำวิจัยภายใต้แนวคิด “การจัดการขยะเพื่อโลกที่ยั่งยืน” มานำเสนอให้เพื่อนๆ และคุณครูได้รับฟัง

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมชุมชน

ห้องเรียนพ่อแม่ : สร้างทุนชีวิต สร้างวิถีคุณธรรม

ห้องเรียนพ่อแม่ “พ่อแม่เพลิน…เรียนรู้” ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 หัวข้อ “สร้างทุนชีวิต สร้างวิถีคุณธรรม” วิทยากรโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้

กลุ่มประสบการณ์
การเรียนรู้

Learning Experiences

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม
และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง
กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้เหล่านี้อาจจัดแบ่งในลักษณะกลุ่มหน่วยวิชาออกได้เป็น 3 กลุ่มหน่วยวิชา ได้แก่

กลุ่มหน่วย

วิชาพัฒนาชีวิต

DSC_0072

กลุ่มหน่วยวิชาที่เป็นรากฐานการรับรู้โลก
ของมนุษย์ผ่านผัสสะ ก่อเกิดเป็นอารมณ์ ความรู้สึก นึก คิด ตัวตน และอุปนิสัยส่วนลึกของผู้เรียนขึ้น โดยอาศัยการเรียนรู้ที่ใช้ร่างกาย ประสาทสัมผัส และจิตใจเป็นหลัก ประกอบด้วย หน่วยวิชากีฬา
หน่วยวิชาแสนภาษา หน่วยวิชาดนตรีชีวิต หน่วยวิชาประเพณีในชีวิต หน่วยวิชาการงานเพื่อชีวิต และหน่วยวิชาคุณค่าในวิถีชีวิต

กลุ่มหน่วย​

วิชาพื้นฐาน

DSC_3708

กลุ่มหน่วยวิชาพื้นฐานเป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาต่อขึ้นมาจากกลุ่มหน่วยวิชาพัฒนาชีวิต
กลุ่มหน่วยวิชาพื้นฐานนี้มุ่งเน้นไปที่การฟัง
พูด อ่าน เขียน คิด และรู้สึก ผ่านภาษาและระบบสัญลักษณ์อย่างมีระเบียบแบบแผน
หรือมีไวยากรณ์ที่ละเอียดซับซ้อน
และค่อนข้างแน่นอน ภาษาและระบบสัญลักษณ์เป็นเครื่องมือหลักในการเรียนรู้
ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งในด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กลุ่มหน่วยวิชาพื้นฐานจึงเป็นพื้นฐาน
ของการเรียนรู้อีกมากมายที่จะอาศัย
ต่อยอดต่อไป

กลุ่มหน่วยวิชาพื้นฐานประกอบด้วย
หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย หน่วยวิชา ESL (English as a Second Language)
หน่วยวิชาคณิตศาสตร์
และหน่วยวิชาจินตทัศน์

กลุ่มหน่วย​

วิชาประยุกต์

358155281_613876340845759_6859873103773253132_n

เป็นการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยกลุ่มหน่วย
วิชาพัฒนาชีวิต และกลุ่มหน่วยวิชาพื้นฐาน
เป็นรากฐานของการเรียนรู้
กลุ่มหน่วยวิชาประยุกต์เป็นการเรียนรู้
เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคมวัฒนธรรม
และเทคโนโลยีที่สัมพันธ์อยู่กับชีวิตของผู้เรียน กลุ่มหน่วยวิชานี้ ประกอบด้วย
หน่วยวิชามานุษกับโลก
หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา หน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา
และหน่วยวิชาโครงงานวิจัยประจำภาคเรียน

ความเจริญงอกงามของชีวิตอย่างพอเหมาะพอดี มีกรอบที่ยืดหยุ่น
แต่ไม่ติดยึดอยู่ในกรอบ สามารถคิดทะลุนอกกรอบ
เพื่อการเติบโตอย่างงดงามบนรากฐานของความเป็นไทย