ช่วงชั้น 1

KEY STAGE 1

ชวนสืบค้นในวัยประถม

ภาคสนามช่วงชั้น 1

ภาคสนามของเด็กช่วงชั้นที่ 1 เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ สัมผัส ทดสอบ ได้เชื่อมโยงสิ่งที่ได้เห็นเข้ากับสิ่งที่เรียนรู้จากห้องเรียนเพื่อนำมาต่อยอดในการทำโครงงานฐานวิจัยประจำภาคเรียน

ภาคสนามของเด็กช่วงชั้นที่ 1 เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ สัมผัส ทดสอบ ได้เชื่อมโยงสิ่งที่ได้เห็นเข้ากับสิ่งที่เรียนรู้จากห้องเรียนเพื่อนำมาต่อยอดในการทำโครงงานฐานวิจัยประจำภาคเรียน

ESL Movie days 2023

พิธีเปลี่ยนเสื้อช่วงชั้นที่ 1 [ต้อนรับน้องชั้น 1]

“พิธีเปลี่ยนเสื้อ” พิธีต้อนรับน้องชั้น 1 คือการเปลี่ยนผ่านช่วงเวลาที่สำคัญกับอีกหนึ่งก้าวที่เติบโตขึ้นของชีวิต จากน้องอนุบาล เปลี่ยนผ่านมาเป็นพี่ชั้น 1 ในรั้วประถมอย่างเต็มตัว

Survival Swimming 2023

“Survival swimming” หรือการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ของนักเรียนชั้น 1 (กำลังจะขึ้นชั้น 2)

ข่าวของช่วงชั้น

Update & News

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีไหว้ครู | ช่วงชั้นที่ 1

บรรยากาศภายในงาน “พิธีไหว้ครูช่วงชั้น 1” เต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นภาพของเหล่าเด็กๆ ต่อแถวกันเพื่อมอบพานดอกไม้ให้กับคุณครู

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

 รู้นับ รู้เปรียบเทียบด้วยถั่วหลากสี เรียนคณิต ชั้น 1

เด็กๆ ช่วงชั้น 1 ได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการนับจำนวนและการเปรียบผ่านธัญพืชที่ทุกคนรู้จักกันดีอย่าง “ถั่ว”

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

 พิธีเปลี่ยนเสื้อชั้น 1 : ปีการศึกษา 2567

น้องชั้น 1 เปรียบเสมือนกล้าเล็กๆ ที่พร้อมจะเติบโต งอกงาม ผลิดอก ออกผล เป็นต้นไม่ใหญ่โดยมีพี่ชั้น 2 และ 3 เป็นกำลังใจ เฝ้าดูแล เอาใจใส่ติดตาม การเติบโตของน้องๆ ด้วยความรัก

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

รวมใจ “ครูเพลิน” ๒๑ ปี เพลินพัฒนา

ในทุกๆ วันที่ 9 พฤษภาคม ของทุกปี พวกเราครูและบุคลากรเพลินพัฒนาจะรวมพลกันทั้งโรงเรียน เพื่อระลึกถึงผู้ร่วมก่อการดีวางอิฐก้อนแรก เสาเอก เสาแรกที่ได้ถูกวางรากฐาน ก่อร่างสร้างเป็นโรงเรียนเพลินพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

 เช้าแรกฉันทะ ปีการศึกษา 2567

เช้าแรก…ในวันเปิดภาคเรียนฉันทะ 2567
เด็กๆ มาโรงเรียนกันแต่เช้า พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยความเบิกบาน ได้พบกับครูคนใหม่ และเพื่อนใหม่

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้

กลุ่มประสบการณ์
การเรียนรู้

Learning Experiences

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม
และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง
กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้เหล่านี้อาจจัดแบ่งในลักษณะกลุ่มหน่วยวิชาออกได้เป็น 3 กลุ่มหน่วยวิชา ได้แก่

กลุ่มหน่วย

วิชาพัฒนาชีวิต

DSC_0072

กลุ่มหน่วยวิชาที่เป็นรากฐานการรับรู้โลก
ของมนุษย์ผ่านผัสสะ ก่อเกิดเป็นอารมณ์ ความรู้สึก นึก คิด ตัวตน และอุปนิสัยส่วนลึกของผู้เรียนขึ้น โดยอาศัยการเรียนรู้ที่ใช้ร่างกาย ประสาทสัมผัส และจิตใจเป็นหลัก ประกอบด้วย หน่วยวิชากีฬา
หน่วยวิชาแสนภาษา หน่วยวิชาดนตรีชีวิต หน่วยวิชาประเพณีในชีวิต หน่วยวิชาการงานเพื่อชีวิต และหน่วยวิชาคุณค่าในวิถีชีวิต

กลุ่มหน่วย​

วิชาพื้นฐาน

DSC_3708

กลุ่มหน่วยวิชาพื้นฐานเป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาต่อขึ้นมาจากกลุ่มหน่วยวิชาพัฒนาชีวิต
กลุ่มหน่วยวิชาพื้นฐานนี้มุ่งเน้นไปที่การฟัง
พูด อ่าน เขียน คิด และรู้สึก ผ่านภาษาและระบบสัญลักษณ์อย่างมีระเบียบแบบแผน
หรือมีไวยากรณ์ที่ละเอียดซับซ้อน
และค่อนข้างแน่นอน ภาษาและระบบสัญลักษณ์เป็นเครื่องมือหลักในการเรียนรู้
ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งในด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กลุ่มหน่วยวิชาพื้นฐานจึงเป็นพื้นฐาน
ของการเรียนรู้อีกมากมายที่จะอาศัย
ต่อยอดต่อไป

กลุ่มหน่วยวิชาพื้นฐานประกอบด้วย
หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย หน่วยวิชา ESL (English as a Second Language)
หน่วยวิชาคณิตศาสตร์
และหน่วยวิชาจินตทัศน์

กลุ่มหน่วย​

วิชาประยุกต์

358155281_613876340845759_6859873103773253132_n

เป็นการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยกลุ่มหน่วย
วิชาพัฒนาชีวิต และกลุ่มหน่วยวิชาพื้นฐาน
เป็นรากฐานของการเรียนรู้
กลุ่มหน่วยวิชาประยุกต์เป็นการเรียนรู้
เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคมวัฒนธรรม
และเทคโนโลยีที่สัมพันธ์อยู่กับชีวิตของผู้เรียน กลุ่มหน่วยวิชานี้ ประกอบด้วย
หน่วยวิชามานุษกับโลก
หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา หน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา
และหน่วยวิชาโครงงานวิจัยประจำภาคเรียน

ความเจริญงอกงามของชีวิตอย่างพอเหมาะพอดี มีกรอบที่ยืดหยุ่น
แต่ไม่ติดยึดอยู่ในกรอบ สามารถคิดทะลุนอกกรอบ
เพื่อการเติบโตอย่างงดงามบนรากฐานของความเป็นไทย