เยี่ยมชมศึกษาดูงาน​

OBSERVATIONAL VISIT

แบ่งปัน

ติดต่อ

เผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม
คือ หนึ่งในพันธกิจของเรา

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่สนใจ ทั้งแบบ On-Site Online หรือ In-House

รับเป็นหมู่คณะ ตั้ง 30 – 200 คน (หรือพิจารณาตามความเหมาะสม) ติดต่อเพื่อนัดวันและเวลาเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้า

หัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

PLC = Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ หมายถึง กลุ่มครู
LS = Lesson Study
SLC = School as Learning Community โรงเรียนที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ หมายถึงผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทั้งหมด
RCA = Root Cause Analysis การวิเคราะห์หารากของสาเหตุ (ของปัญหา)
HBL = Home Based Learning

สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความห่วงใย
เราพร้อมที่จะแบ่งประสบการณ์และความสุข