ร่วมงานกับเรา​​

JOIN US

แบ่งปัน

ติดต่อส่วนบุคคล​​

เราเคารพในคุณค่าความแตกต่างที่หลากหลาย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
Respect the value of diversity and human dignity​
เราเชื่อว่าเราสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้สังคมและโลกดีขึ้นได้
We Plearn Pattana can make a big change for the better society and better world​
เราเชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดขึ้นได้จากการผนึกประสานกัน
Positive engagement leads to sustainable development​
เราเชื่อว่าการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมบริบทอย่างเป็นองค์รวม คือ วิถีของการเรียนรู้และพัฒนาของมนุษย์
Learning through cultural process in a holistic context is the way of human transformative learning and development​
เราเชื่อว่าการใส่ใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา และเมตตาต่อกัน ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุข
Caring, empathy and compassion make us live together happily​

โรงเรียนเพลินพัฒนา
เป็นโรงเรียนแนวใหม่ที่เปิดสอน
ในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมปลาย

ต้องการรับสมัครครูไฟแรงที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะทุ่มเท

เพื่อสร้างเด็กไทยสายพันธุ์ใหม่ให้สนุกกับการเรียนรู้
และมีศักยภาพรอบด้าน เปิดรับตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

เพื่อสร้างเด็กไทยสายพันธุ์ใหม่ให้สนุกกับการเรียนรู้ และมีศักยภาพรอบด้าน เปิดรับตำแหน่งต่างๆ ดังนี้