ประวัติความเป็นมา

HISTORY OF SCHOOL

โรงเรียนก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕

โรงเรียนเพลินพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งในปี พ.ศ.2545 จากผู้ร่วมเจตนารมณ์กว่า 70 ราย ประกอบด้วย ผู้ปกครอง นักวิชาการ นักการศึกษา ครู องค์กรธุรกิจสร้างสรรค์​

ในช่วงบรรยากาศของการปฏิรูปการศึกษา และการก่อเกิดขึ้นของโรงเรียนทางเลือกหลายแห่งในประเทศไทย ด้วยความมุ่งหวังจะสร้างคนดีของสังคมไทยที่เป็นคนเก่งของสังคมโลก ให้พร้อมที่จะดูแลชีวิตของตน ตลอดจนมีจิตสำนึกร่วมดูแลและนำพาสังคมไทยให้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน​

ในช่วงบรรยากาศของการปฏิรูปการศึกษา และการก่อเกิดโรงเรียนเพลินพัฒนา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษาด้วยยุทธศาสตร์ “ก้าวพอดี” ขึ้นของโรงเรียนทางเลือกหลายแห่งในประเทศไทย ด้วยความมุ่งหวังจะสร้างคนดีของสังคมไทยที่เป็นคนเก่งของสังคมโลก ให้พร้อมที่จะดูแลชีวิตของตน ตลอดจนมีจิตสำนึกร่วมดูแลและนำพาสังคมไทยให้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน

ก้าว...พอ...ดี​

ซึ่งเป็นทางสายกลางในการพัฒนาเยาวชนอย่างพอเหมาะพอดี สอดคล้องกับพัฒนาการของช่วงวัย บริบทของสังคมที่แวดล้อมและบริบทของสังคมโลก เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเพลิดเพลินและเติบโตอย่างมีความสุข​

สถานที่ สภาพแวดล้อม​

ทุกตารางนิ้วบนเนื้อที่ 31 ไร่ ในสภาพแวดล้อมของชานเมืองกรุงเทพมหานคร ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงวิถีชีวิตและพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ จากแนวคิดของนักผังเมือง สถาปนิก มัณฑนากร นักมานุษยวิทยา และนักการศึกษา เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข และตอบสนองต่อกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงชีวิต ทั้งภายในห้องเรียนที่มีความโปร่งสบาย และพื้นที่สีเขียวภายนอกห้องเรียนที่เด็กๆ จะได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการออกกำลังกาย เล่นกีฬาหลากชนิด เรียนรู้ธรรมชาติและระบบนิเวศ ทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเป็นพื้นที่และโอกาสแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆ ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และทุกชีวิตในชุมชนเพลินพัฒนา​