ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (เผยตน) ชั้น 2 ฉันทะ 2566

ในภาคเรียนนี้เด็กๆ ชั้น 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้และประโยชน์จากผลผลิตที่ได้จากต้นไม้ เช่น เนื้อไม้ ผล ใบ ดอก โดยองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้มีส่วนช่วยฟอกอากาศ กรองฝุ่น สร้างความเพลิดตาเพลินใจ ทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียน และให้ความผ่อนคลายได้ด้วย

ประโยชน์ด้านการลดฝุ่น การให้ความชุ่มชื้นหรือการลดอุณหภูมิ และสร้างความเพลิดเพลิน ถูกนำมาเป็นหัวข้อให้เด็กๆได้เลือกเพื่อกระชับขอบเขตงานวิจัย

แล้วมีต้นไม้อะไรบ้างนะที่ช่วยในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ เป็นโจทย์ให้เด็กๆ ได้ขบคิดและนำไปสู่การหาข้อมูลลักษณะของต้นไม้ที่ตอบโจทย์ความต้องการ

🪴 ต้นไม้ที่มีใบใหญ่ หรือใบเยอะให้อากาศเย็นกว่า

🌿 ปากใบเยอะ อาจช่วยให้มีการคายน้ำได้เยอะ

🌱ลักษณะใบที่เป็นขน มีความมันช่วยในการดูดซับฝุ่น

🌷 ไม้ดอกที่มีกลิ่นหอม หรือมีสีแบบไหนที่คนชอบมากกว่า

เด็กๆ สนุกกับการหาข้อมูล ร่วมกับการสังเกตต้นไม้รอบตัวเพื่อนำมาตั้งสมมติฐาน และเลือกต้นไม้เพื่อตอบโจทย์วิจัยตามหัวข้อที่คุณครูกำหนดให้ จากนั้นจึงทำการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานว่าเป็นจริงหรือไม่ วิธีการทดลองที่เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม

ต้นไม้ที่มีลักษณะใบมัน หรือมีขนเยอะ แบบไหนดักจับฝุ่นได้ดีกว่า เด็กๆ ใช้การจุดธูปเพื่อจำลองการเกิดฝุ่น นำต้นไม้วางในพื้นที่ควบคุมในเวลาเท่ากัน

ต้นไม้ใบเยอะ กับต้นไม้ใบใหญ่แบบไหนคายน้ำมากกว่า การทดลองนี้ใช้การวัดอุณหภูมิเปรียบเทียบในพื้นที่ควบคุม

สำหรับต้นไม้ที่ช่วยสร้างความเพลิดเพลิน นักวิจัยตัวน้อยได้สร้างแบบสำรวจเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากเพื่อนๆ คนใกล้ชิดก่อนสรุปผลที่ได้

การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ทดลองทำด้วยตัวเองในทุกขั้นตอน ทำให้เรื่องราวของการทำวิจัยไม่ใช่เรื่องยากเกินไปสำหรับเด็กๆ ในช่วงท้ายเด็กๆ ยังได้สะท้อนการทำงานของตนเองตลอดภาคเรียนผ่านการทำโครงงานวิจัย เผยถึงจุดดีที่คงไว้ จุดใดที่ควรพัฒนา สิ่งเหล่านี้จะช่วยย้ำเตือนให้เด็กๆ นำไปปรับปรุงเพื่อปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นในภาคเรียนถัดไป

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566