ชื่นใจได้เรียนรู้ ชั้น 3 : 2563 ภาควิริยะ

เป็นอีกหนึ่งวันที่สร้าง “ความชื่นใจ” ให้คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครู เผยให้เห็นศักยภาพของเด็กๆ ชั้น 3 พี่ใหญ่ประถมต้นที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สามารถนำเสนอได้อย่างฉะฉาน เป็นลำดับขั้นตอนตามกระบวนการวิจัย วิเคราะห์เชื่อมโยงได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล “ลดขยะ เพิ่มประโยชน์…รู้รักษ์โลกอย่างยั่งยืน” ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ระดับชั้น 3 ภาคเรียนวิริยะ 2563 จากวัสดุสู่ขยะที่เป็นประโยชน์ เด็กๆ ได้เรียนรู้หลักการ 3R (Reduce – ลดการใช้ Reuse – นำกลับมาใช้ซ้ำ Recycle – นำกลับมาใช้ใหม่) การยึดอายุวัสดุเพื่อการใช้งานให้นานขึ้น เรียนรู้วิธีการสร้างมูลค่าของขยะในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะ

เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากตัวฉันสู่ครอบครัว และขยายสู่ชุมชน เพื่อการอนุรักษ์โลกให้ยั่งยืน เด็กๆ ได้เรียนรู้ และเดินตามรอยวัสดุ ตั้งแต่แหล่งที่มาของวัสดุแต่ละชนิด ที่มีแหล่งที่มาแตกต่างกันอันได้แก่ มาจากพืช เช่น ไม้ เส้นใยพืช ใบพืช เยื่อไม้ แผ่นยาง มาจากสัตว์ เช่น หนังสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ เส้นไหม ขนสัตว์ มาจากธรรมชาติ เช่น หิน ดิน ทราย แร่ธาตุ เป็นต้น จากปัญหาต่าง ๆ ที่พบจากการเรียนรู้ สู่การตั้งประเด็นคำถามที่อยากหาคำตอบ “ขยะสร้างประโยชน์ได้อย่างไร” นำพาไปสู่การตั้งสมมติฐาน สืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย วางแผนการวิจัยเพื่อพิสูจน์ และหาคำตอบ ลงมือปฏิบัติการ และจดบันทึกผลอย่างเป็นระบบ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ ก่อนสรุปผลการวิจัย

22 ตุลาคม 2563