ชื่นใจได้เรียนรู้ชั้น 2 : วิมังสา ปีการศึกษา 2563

“สกัดความรู้ สู่งานวิจัย”

เด็กๆ บอกเล่าเรื่องราวความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัย โดยสกัดความรู้ร่วมกับเพื่อน ผ่านการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม วางแผนขั้นตอนการทำวิจัยโดยพิสูจน์สมมติฐาน ออกแบบเครื่องมือในการเก็บบันทึกผล รวมถึงวางแผนพัฒนาปรับปรุงงานวิจัยให้ดีขึ้น จนก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ได้จากการลงมือทดลองทำ มองเห็นปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จากกระบวนการทำวิจัยทำให้ผู้เรียนมองเห็นการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของตนเอง และมองเห็นคุณค่าจากงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยจัดกลุ่มและบอกประโยชน์ของวัตถุดิบ เช่นผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็นต้น ในงานวิจัยตามหลักสารอาหาร ๕ หมู่ และได้ออกแบบการนำเสนอ ประมวลความรู้ ถ่ายทอดเรื่องราวของการทำงานวิจัยผ่านชิ้นงาน

จากความสงสัย เกิดการตั้งคำถาม สู่การเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง บ้างเกิดจากสิ่งที่ตนชอบ บ้างเกิดจากสิ่งที่ไม่ชอบ แต่รู้ว่ามีประโยชน์ จึงต้องหาหนทางที่จะทำให้ตนเองชอบ หรือกินได้มากกว่าเดิม เมื่อการค้นหาคำตอบเกิดขึ้น การเรียนรู้และพัฒนาก็จะมาพร้อมๆ กัน เด็กๆชั้น 2 เบ่งบาน เติบโต พร้อมที่จะเป็นพี่ใหญ่ในช่วงชั้น 1 กับปีการศึกษาหน้าแล้วค่ะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564