กินดี มีสุข ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 2

แนวคิดชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 2 กินดี มีสุข

โดยนักเรียนเริ่มต้นจากการระดมความคิดเพื่อบอกความหมายของคำว่า “กินดี มีสุข” ว่าหมายถึงอะไรได้บ้าง ซึ่งนักเรียนช่วยกันแลกเปลี่ยนในประเด็นที่หลากหลาย เช่น การกินให้ครบ 5 หมู่ การกินอาหารที่ดีและสดใหม่ การกินอาหารปรุงสุก ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพในด้านอื่น ๆ

หลังจากนั้นเด็กๆจึงได้เริ่มกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การตั้งประเด็นคำถาม เลือกคำถามสำคัญที่จะนำมาสู่โจทย์วิจัย สืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการตั้งสมมติฐาน จนถึงขั้นลงมือทดลองทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน หลังจากนั้นจึงสรุปผลการทดลอง จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือ การรวบรวมเรียบเรียงงานทั้งหมดเป็นเล่มวิจัย

และในส่วนสุดท้ายเด็กๆได้เข้ากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับเพื่อนที่ทำหัวข้อวิจัยคล้ายกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงคุณค่าของการทำงานวิจัย เพื่อนำเสนอผ่านการทำชิ้นงานและการพูดนำเสนอในงาน ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ที่สะท้อนทั้งความรู้และคุณค่าของการทำงานวิจัย รวมถึงสิ่งที่ตนเองได้พัฒนาขึ้นจากการทำวิจัยครั้งนี้

ขอบคุณเรื่องเล่าการเรียนรู้โดย “คุณครูน้ำข้าว” ค่ะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565