การรับสมัครนักเรียน

ระดับชั้นอนุบาล

ปีการศึกษา 2568

PLEARN ADMISSION AY 2568 (2025)

ติดต่อแผนกรับสมัครนักเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับชั้น
อายุ (ชวบ/ปี)
เกิดระหว่าง
เตรียมอนุบาล
อายุครบ 2 ปีขึ้นไป
1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566
อนุบาล 1
อายุครบ 3 ปีขึ้นไป
1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565
อนุบาล 2
อายุครบ 4 ปีขึ้นไป
1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564
อนุบาล 3
อายุครบ 5 ปีขึ้นไป
1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ นับเกณฑ์อายุถึงวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี

กำหนดการ

ระดับชั้น
วันและเวลา
ช่องทาง
เตรียมอนุบาล
19 - 31 สิงหาคม 2567
ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน
อนุบาล 1, 2, 3
สำหรับผู้ปกครองภายใน
2 - 13 กันยายน 2567

สำหรับผู้ปกครองภายนอก
16 กันยายน 2567 เป็นต้นไป
ผ่าน LINE ID : @plearnpattana

หมายเหตุ อนุบาล 1 - 3 รับรายชื่อสำรอง เนื่องจากมีนักเรียนเต็มจำนวน โรงเรียนจะติดต่อผู้ปกครองกลับไปเมื่อมีที่ว่าง

ขั้นตอนการสมัคร

ชั้นเตรียมอนุบาล

ขอความร่วมมือผู้ปกครอง

➊ รับชม VDO ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน (คลิก) และ
➋ ตรวจเช็คพัฒนาการของลูกได้ที่ คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (คลิก)

ขั้นตอนการสมัคร

ชั้นอนุบาล 1, 2, 3

รับรายชื่อสำรอง ผ่าน LINE ID : @plearnpattana

ขอความร่วมมือผู้ปกครอง

➊ รับชม VDO ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน (คลิก) และ
➋ ตรวจเช็คพัฒนาการของลูกได้ที่ คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (คลิก)

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

เอกสารประกอบ
การสมัครเรียน

เอกสาร
จำนวน
สำเนาสูติบัตรนักเรียน
1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา
คนละ 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
1 ฉบับ
File รูปของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง
(สามารถใช้รูปที่ถ่ายเองได้ หน้าตรง เห็นหน้าชัดๆ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก)
คนละ 1 รูป
File รูปถ่ายครอบครัว
1 รูป
สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, Passport (กรณีที่บิดา/มารดาเป็นต่างชาติ)
สำหรับชั้นอนุบาล 2 และ 3 เท่านั้น
• ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)

หมายเหตุ รบกวนผู้ปกครองเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

เกณฑ์การพิจารณารับเข้าเรียน

เกณฑ์การพิจารณา
รับเข้าเรียน

ลำดับ
การพิจารณา
รายละเอียด
ระยะเวลา
1
สำรวจพัฒนาการนักเรียน
สำรวจพัฒนาการนักเรียนตามวัยที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ
ใช้เวลาคนละไม่เกิน 40 นาที
2
สัมภาษณ์บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
สัมภาษณ์บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน
ใช้เวลาครอบครัวละประมาณ 45 นาที