การรับสมัครนักเรียน

ระดับชั้นประถม

ปีการศึกษา 2568

PLEARN ADMISSION AY 2568 (2025)

ติดต่อแผนกรับสมัครนักเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับชั้น
อายุ (ชวบ/ปี)
เกิดระหว่าง
ชั้น 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1)
อายุครบ 6 ปีขึ้นไป
1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562
และศึกษาจบชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชั้น 2 (ประถมศึกษาปีที่ 2)
อายุครบ 7 ปีขึ้นไป
1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561
และศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้น 3 (ประถมศึกษาปีที่ 3)
อายุครบ 8 ปีขึ้นไป
1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560
และศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หมายเหตุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ไม่กำหนดเกณฑ์อายุ แต่ผู้สมัครเรียนต้องศึกษาจบระดับชั้นก่อนหน้า เช่น สมัครเรียนชั้น ป.4 จะต้องศึกษาจบชั้น ป.3

กำหนดการ

ระดับชั้น
วันและเวลา
ช่องทาง
ชั้น 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1)
1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป
ผ่าน LINE ID : @plearnpattana
ชั้น 2 - 3 (ประถมศึกษาปีที่ 2 - 3) และ
ชั้น 4 - 6 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
สำหรับผู้ปกครองภายใน
2 - 13 กันยายน 2567

สำหรับผู้ปกครองภายนอก
16 กันยายน 2567 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ชั้น 1 และ ชั้น 3 รับรายชื่อสำรอง เนื่องจากมีนักเรียนเต็มจำนวน โรงเรียนจะติดต่อผู้ปกครองกลับ ไปเมื่อมีที่ว่าง

ขั้นตอนการสมัคร

ชั้น 1 และ ชั้น 3

 • แจ้งชื่อสำรองผ่าน LINE ID : @plearnpattana

ชั้น 2 และ ชั้น 4 - 6

 • ติดต่อซื้อใบสมัครเรียนผ่าน Line ID : @plearnpattana
 • กรอกและยื่นใบสมัครเรียน แบบ Online
 • นัดประเมินนักเรียน โดยโรงเรียนจะติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์ (ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป)
 • นัดสัมภาษณ์บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  กรณีนักเรียนผ่านการประเมินเท่านั้น โดยโรงเรียนจะติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์ (ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป)
 • แจ้งผลการรับเข้าเรียน (แจ้งผลทางโทรศัพท์ภายใน 7 วัน หลักจากวันสัมภาษณ์ผู้ปกครอง)

ขอความร่วมมือผู้ปกครอง
รับชม VDO ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน

▶ สำหรับประถมต้น (ชั้น 1 และ ชั้น 3) (คลิก)
▶ สำหรับประถมปลาย (ชั้น 2 และ ชั้น 4 - 6​) (คลิก)

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

เอกสารประกอบ
การสมัครเรียน

เอกสาร
จำนวน
สำเนาสูติบัตรนักเรียน
1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา
คนละ 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
1 ฉบับ
File รูปของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง
(สามารถใช้รูปที่ถ่ายเองได้ หน้าตรง เห็นหน้าชัดๆ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก)
คนละ 1 รูป
File รูปถ่ายครอบครัว
1 รูป
สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, Passport (กรณีที่บิดา/มารดาเป็นต่างชาติ)
สำหรับชั้น 1
• ใบประกาศหรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)

สำหรับชั้น 2-6
• ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
• สมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปีถึงปัจจุบัน (ปพ.6)
• ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)

หมายเหตุ รบกวนผู้ปกครองเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

เกณฑ์การพิจารณารับเข้าเรียน

เกณฑ์การพิจารณา
รับเข้าเรียน

 • ชั้น 1
  • สำรวจพัฒนาการนักเรียนตามวัยที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ
  • สัมภาษณ์บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน
 • ชั้น 2 – 6
  • วัดความรู้ทางด้านวิชาการของนักเรียน 3 วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คริตศาสตร์)
  • การประเมินศักยภาพในการเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียนเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
  • สัมภาษณ์บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน