การรับสมัครนักเรียน

ระดับชั้นมัธยม

ปีการศึกษา 2568

PLEARN ADMISSION AY 2568 (2025)

ติดต่อแผนกรับสมัครนักเรียน

กำหนดการ

ระดับชั้น
วันและเวลา
ช่องทาง
ชั้น 7 (มัธยมศึกษาปีที่ 1) และ
ชั้น 10 (มัธยมศึกษาปีที่ 4)
สำหรับผู้ปกครองภายใน
2 - 13 กันยายน 2567

สำหรับผู้ปกครองภายนอก
16 กันยายน 2567 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการสมัคร

  • ติดต่อซื้อใบสมัครเรียนผ่าน Line ID : @plearnpattana
  • กรอกและยื่นใบสมัครเรียน แบบ Online
  • นัดประเมินนักเรียน โดยโรงเรียนจะติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์ (ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป)
  • นัดสัมภาษณ์บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีนักเรียนผ่านการประเมินเท่านั้น โดยโรงเรียนจะติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์ (ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป)
  • แจ้งผลการรับเข้าเรียน (แจ้งผลทางโทรศัพท์ภายใน 7 วัน หลักจากวันสัมภาษณ์ผู้ปกครอง)

ขอความร่วมมือผู้ปกครอง
รับชม VDO ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน (คลิก)

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

เอกสารประกอบ
การสมัครเรียน

เอกสาร
จำนวน
สำเนาสูติบัตรนักเรียน
1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา
คนละ 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
1 ฉบับ
File รูปของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง
(สามารถใช้รูปที่ถ่ายเองได้ หน้าตรง เห็นหน้าชัดๆ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก)
คนละ 1 รูป
File รูปถ่ายครอบครัว
1 รูป
สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, Passport (กรณีที่บิดา/มารดาเป็นต่างชาติ)
สำหรับชั้น 7 และชั้น 10
• ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
• สมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปีถึงปัจจุบัน (ปพ.6)
• ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)

หมายเหตุ รบกวนผู้ปกครองเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

เกณฑ์การพิจารณารับเข้าเรียน

เกณฑ์การพิจารณา
รับเข้าเรียน

  • วัดความรู้ทางด้านวิชาการของนักเรียน 4 วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์)
  • การประเมินทางด้านจิตวิทยาและสัมภาษณ์นักเรียน
  • สัมภาษณ์บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน