การรับสมัครนักเรียน

ปีการศึกษา 2567

PLEARN ADMISSION AY 2567 (2024)

แบ่งปัน

ติดต่อแผนกรับสมัครนักเรียน

การรับสมัครนักเรียน

อนุบาล​

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับชั้น
อายุ (ขวบ/ปี)
เตรียมอนุบาล
รับตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป
อนุบาล 1
รับตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป
อนุบาล 2
รับตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป
อนุบาล 3
รับตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ นับเกณฑ์อายุถึงวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี

กำหนดการ

ระดับชั้น
วันที่
กำหนดการ
ช่องทาง
ชั้นเตรียมอนุบาล
4 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
เปิดรับสมัครชั้นเตรียมอนุบาล
ติดต่อผ่าน LINE ID @plearnpattana
ชั้นอนุบาล 1-3
1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
เปิดรับรายชื่อสำรองชั้นอนุบาล 1 – 3
ติดต่อผ่าน LINE ID @plearnpattana

หมายเหตุ อนุบาล 1 – 3 รับรายชื่อสำรอง เนื่องจากมีนักเรียนเต็มจำนวน โรงเรียนจะติดต่อผู้ปกครองกลับไปเมื่อมีที่ว่าง

ขั้นตอนการสมัคร

สำหรับเตรียมอนุบาล

ขั้นตอนที่
กำหนดการ
สื่อ / ช่องทาง
1
ติดต่อซื้อใบสมัครเรียน
โรงเรียนจะส่ง Email ใบสั่งซื้อไปให้ผู้ปกครอง โดยในใบสั่งซื้อมีแจ้งรหัสสมัครเรียนและ Link สำหรับกรอกใบสมัคร 2 ส่วน (ส่วนข้อมูลพื้นฐาน และส่วนข้อมูลการดูแลนักเรียน)
2
ยื่นใบสมัครเรียน Online
3
สำรวจพัฒนาการนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
โรงเรียนจะส่ง Email ใบสั่งซื้อไปให้ผู้ปกครอง โดยในใบสั่งซื้อ มีแจ้งรหัสสมัครูแบงค์เรียนและ Link สำหรับกรอกใบสมัคร 2 ส่วน (ส่วนข้อมูลพื้นฐาน และส่วนข้อมูลการดูแลนักเรียน)
โรงเรียนติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์
ผู้ปกครองจะคลิกปุ่ม “ลงทะเบียนสมัครเรียน” ได้ เมื่อถึงกำหนดการที่แจ้งไว้
4
แจ้งผลการรับเข้าเรียน
โรงเรียนจะติดต่อแจ้งผลทางโทรศัพท์ 1 สัปดาห์ หลักจากวันสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
ขั้นตอนที่
วันที่
กำหนดการ
สื่อ / ช่องทาง
1
พฤษภาคม – สิงหาคม 2566
ผู้ปกครองสามารถรับชม VDO ความรู้ อย่างน้อย 5 เรื่อง
เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน ก่อนการสมัครเรียน
2
28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566
(ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป)
ลงทะเบียนสมัครเรียน
หมายเหตุ หากมีผู้ลงทะเบียนเกิน 150 คน โรงเรียนจะจับฉลากรายชื่อให้ได้เพียง 150 คน ที่ได้สมัครเรียนและเข้าร่วม Workshop คนที่ 151 เป็นต้นไป รอเป็นสำรอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเรียนและเข้าร่วม Workshop 150 คน ในวันที่ 6 กันยายน 2566 ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน
ลงทะเบียนสมัครเรียน (คลิก)  
ผู้ปกครองจะคลิกปุ่ม “ลงทะเบียนสมัครเรียน” ได้ เมื่อถึงกำหนดการที่แจ้งไว้
3
6 – 22 กันยายน 2566
ยื่นใบสมัครเรียน Online
โดยโรงเรียนจะแจ้ง link กรอกใบสมัครเรียนผ่านประกาศผู้มีสิทธิ์สมัครเรียน 150 คน ในวันที่ 6 กันยายน 2566
4
11 – 16 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม Workshop (คลิก)
5
27 กันยายน – 20 ตุลาคม 2566
โรงเรียนจะติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์
6
27 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อรับเข้าเรียน

สำหรับอนุบาล 1-3

ขั้นตอนที่
วันที่
กำหนดการ
สื่อ / ช่องทาง
1
1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
(ตั้งแต่เวลา 8.30 น .เป็นต้นไป)
สมัครเรียน (รายชื่อสำรอง)
ติดต่อผ่าน LINE ID @plearnpattana
2
พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
ผู้ปกครองสามารถรับชม VDO ความรู้ อย่างน้อย 5 เรื่อง
เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน ก่อนการสมัครเรียน

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

เอกสารประกอบ
การสมัครเรียน

เอกสาร
จำนวน
สำเนาสูติบัตรนักเรียน
1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
(สำเนาเฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักเรียน)
คนละ 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) บิดา มารดา และผู้ปกครอง
(กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
คนละ 1 ฉบับ
รูปถ่ายนักเรียนขนาดโปสการ์ด (เป็นรูปทั่วไปได้ เห็นหน้าชัดๆ)
2 รูป
รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
คนละ 1 รูป
รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด
1 รูป
สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล Passport
(กรณีที่บิดา/มารดาเป็นต่างชาติ)
ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
(สำหรับสมัครเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3)

หมายเหตุ รับรองสำเนาถูกต้อง บนเอกสารทุกใบ – หลักฐานการศึกษาทั้งหมด ขอเป็นตัวจริง

เอกสารเพิ่มเติม กรณีเข้าเรียนระหว่างปี (ทุกชั้น) – ข้อมูลจากโรงเรียนเดิม
เวลาเรียน
ข้อมูลการวัดและประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อมูลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เกณฑ์การพิจารณารับเข้าเรียน

เกณฑ์การพิจารณา
รับเข้าเรียน

การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง (ทั้งครอบครัว) ใช้เวลาครอบครัวละประมาณ 30 – 40 นาที โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน

การสำรวจพัฒนาการของเด็กตามวัยที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล โดยแบบทดสอบพัฒนาการ Denver Test II ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน โดยผู้เชียวชาญด้านการศึกษาพิเศษ

สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง – บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับชั้น
อายุ (ขวบ/ปี)
ชั้น 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1)
เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561
ชั้น 2 (ประถมศึกษาปีที่ 2)
เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 และศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้น 3 (ประถมศึกษาปีที่ 3)
เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 และศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กำหนดการ

ระดับชั้น
วันที่
กำหนดการ
ช่องทาง
ชั้น 1
(ประถมศึกษาปีที่ 1)
1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
เปิดรับสมัครเรียน
ติดต่อผ่าน LINE ID @plearnpattana
ชั้น 2-3
(ประถมศึกษาปีที่ 2-3)
1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
เปิดรับสมัคร
รับรายชื่อสำรอง เนื่องจากมีนักเรียนเต็มจำนวน โรงเรียนจะติดต่อผู้ปกครองกลับไปเมื่อมีที่ว่าง
ติดต่อผ่าน LINE ID @plearnpattana
ชั้น 4-6
(ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
เปิดรับสมัคร
ติดต่อผ่าน LINE ID @plearnpattana
ระดับชั้น
วันที่
กำหนดการ
ช่องทาง
ชั้น 1
(ประถมศึกษาปีที่ 1)
22 – 26 พฤษภาคม 2566
เปิดรับสมัคร (รอบผู้ปกครองภายใน โรงเรียนจิตตเมตต์ กลุ่มโรงเรียนพันธมิตร)
ได้แก่ อนุบาลมณีรัตน์ อนุบาลมณียา อนุบาลสร้างสรรค์ อนุบาลเลิศวินิต อนุบาลบ้านพลอยภูมิ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหิดล
ติดต่อผ่าน LINE ID @plearnpattana
22 – 26 พฤษภาคม 2566
เปิดรับสมัคร (รอบบุคคลภายนอก)
รอเป็นสำรอง เพื่อรอที่ว่างจากผู้สละสิทธิ์
ติดต่อผ่าน LINE ID @plearnpattana
ชั้น 2-3
(ประถมศึกษาปีที่ 2-3)
1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
เปิดรับสมัคร
รับรายชื่อสำรอง เนื่องจากมีนักเรียนเต็มจำนวน โรงเรียนจะติดต่อผู้ปกครองกลับไปเมื่อมีที่ว่าง
ติดต่อผ่าน LINE ID @plearnpattana
ชั้น 4-6
(ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
เปิดรับสมัคร
ติดต่อผ่าน LINE ID @plearnpattana

ขั้นตอนการสมัคร

สำหรับชั้น 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1)

สำหรับชั้น 1
(ประถมศึกษาปีที่ 1)

ขั้นตอนที่
วันที่
กำหนดการ
สื่อ / ช่องทาง
1
เมษายน – พฤษภาคม 2566
ผู้ปกครองสามารถรับชม VDO ความรู้ อย่างน้อย 5 เรื่อง
เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน ก่อนการสมัครเรียน
2
22 – 26 พฤษภาคม 2566
(ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป)
ลงทะเบียนสมัครเรียน (รอบผู้ปกครองภายใน โรงเรียนจิตตเมตต์ กลุ่มโรงเรียนพันธมิตร)
ได้แก่ อนุบาลมณีรัตน์ อนุบาลมณียา อนุบาลสร้างสรรค์ อนุบาลเลิศวินิต อนุบาลบ้านพลอยภูมิ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหิดล
ลงทะเบียนสมัครเรียน (คลิก)  
ผู้ปกครองจะคลิกปุ่ม “ลงทะเบียนสมัครเรียน” ได้ เมื่อถึงกำหนดการที่แจ้งไว้
6 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
ลงทะเบียนสมัครเรียน (รอบบุคคลภายนอก)
รับรายชื่อสำรอง
ติดต่อผ่าน LINE ID @plearnpattana
หมายเหตุ
โรงเรียนจะจับฉลากเรียงลำดับรายชื่อสำรอง และประกาศลำดับสำรอง วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยในส่วนของสำรองโรงเรียนจะติดต่อกลับเมื่อที่ว่างจากผู้สละสิทธิ์
3
ชำระค่าสมัครเรียน และยื่นใบสมัครเรียน Online
โรงเรียนจะส่ง link สำหรับกรอกข้อมูลและส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครเรียน (800 บาท/คน) ทาง sms ที่โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง หลังจากนั้นผู้ปกครองจะได้รับ link สำหรับกรอกใบสมัครเรียนทาง Email ที่แจ้งไว้
4
มิถุนายน – กรกฎาคม 2566
โรงเรียนจะติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์
5
ปลายเดือนกรกฎาคม 2566
ขั้นตอนที่
กำหนดการ
สื่อ / ช่องทาง
1
ติดต่อซื้อใบสมัครเรียน
โรงเรียนจะส่ง Email ใบสั่งซื้อไปให้ผู้ปกครอง โดยในใบสั่งซื้อมีแจ้งรหัสสมัครเรียนและ Link สำหรับกรอกใบสมัคร 2 ส่วน (ส่วนข้อมูลพื้นฐาน และส่วนข้อมูลการดูแลนักเรียน)
2
ยื่นใบสมัครเรียน Online
3
สำรวจพัฒนาการนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
โรงเรียนจะส่ง Email ใบสั่งซื้อไปให้ผู้ปกครอง โดยในใบสั่งซื้อ มีแจ้งรหัสสมัครูแบงค์เรียนและ Link สำหรับกรอกใบสมัคร 2 ส่วน (ส่วนข้อมูลพื้นฐาน และส่วนข้อมูลการดูแลนักเรียน)
โรงเรียนติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์
ผู้ปกครองจะคลิกปุ่ม “ลงทะเบียนสมัครเรียน” ได้ เมื่อถึงกำหนดการที่แจ้งไว้
4
แจ้งผลการรับเข้าเรียน
โรงเรียนจะติดต่อแจ้งผลทางโทรศัพท์ 1 สัปดาห์ หลักจากวันสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

สำหรับชั้น 2-3 (ประถมศึกษาปีที่ 2-3)​

สำหรับชั้น 2-3
(ประถมศึกษาปีที่ 2-3)

ขั้นตอนที่
วันที่
กำหนดการ
สื่อ / ช่องทาง
1
1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
(ตั้งแต่เวลา 8.30 น .เป็นต้นไป)
สมัครเรียน (รายชื่อสำรอง)
ติดต่อผ่าน LINE ID @plearnpattana
2
พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
ผู้ปกครองสามารถรับชม VDO ความรู้ อย่างน้อย 5 เรื่อง
เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน ก่อนการสมัครเรียน
รับชม VDO (ดู)

สำหรับชั้น 4-6 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)​

สำหรับชั้น 4-6
(ประถมศึกษาปีที่ 4-6)

ขั้นตอนที่
วันที่
กำหนดการ
สื่อ / ช่องทาง
1
1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
ผู้ปกครองสามารถรับชม VDO ความรู้ อย่างน้อย 5 เรื่อง
เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน ก่อนการสมัครเรียน
2
1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
(ตั้งแต่เวลา 8.30 น .เป็นต้นไป)
สมัครเรียน
ติดต่อซื้อรหัสใบสมัคร ผ่าน LINE @plearnpattana
ติดต่อผ่าน LINE ID @plearnpattana
3
ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
ทดสอบนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
โรงเรียนจะประกาศผลการรับเข้าเรียน ภายใน 7 วัน หลังจากวันทดสอบและสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

เอกสารประกอบ
การสมัครเรียน

เอกสาร
จำนวน
สำเนาสูติบัตรนักเรียน
1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
(สำเนาเฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักเรียน)
คนละ 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) บิดา มารดา และผู้ปกครอง
(กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
คนละ 1 ฉบับ
รูปถ่ายนักเรียนขนาดโปสการ์ด (เป็นรูปทั่วไปได้ เห็นหน้าชัดๆ)
2 รูป
รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
คนละ 1 รูป
รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด
1 รูป
สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล Passport
(กรณีที่บิดา/มารดาเป็นต่างชาติ)
ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
(สำหรับสมัครเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3)
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
สมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปีและปีปัจจุบัน (ปพ.6)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)

หมายเหตุ รับรองสำเนาถูกต้อง บนเอกสารทุกใบ – หลักฐานการศึกษาทั้งหมด ขอเป็นตัวจริง

เอกสารเพิ่มเติม กรณีเข้าเรียนระหว่างปี (ทุกชั้น) – ข้อมูลจากโรงเรียนเดิม
เวลาเรียน
ข้อมูลการวัดและประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อมูลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เกณฑ์การพิจารณารับเข้าเรียน

เกณฑ์การพิจารณา
รับเข้าเรียน

การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง (ทั้งครอบครัว) ใช้เวลาครอบครัวละประมาณ 30 – 40 นาที โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน

ประถมศึกษาปีที่ 1
- การสำรวจพัฒนาการของนักเรียน
- สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง – บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด

ประถมศึกษาปีที่ 2-6
- ทดสอบความรู้พื้นฐาน 3 วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์)
- การประเมินศักยภาพในการเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียนเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
- สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง – บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด

การรับสมัครนักเรียน

มัธยม

กำหนดการ

ระดับชั้น
วันที่
กำหนดการ
ช่องทาง
ชั้น 7 และ 10
(มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4)
1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
เปิดรับสมัคร
ติดต่อผ่าน LINE ID @plearnpattana

ขั้นตอนการสมัคร

สำหรับชั้น 7 และ 10 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 10)

สำหรับชั้น 7 และ 10
(มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 10)

ขั้นตอนที่
วันที่
กำหนดการ
สื่อ / ช่องทาง
1
1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
ผู้ปกครองสามารถรับชม VDO ความรู้ อย่างน้อย 5 เรื่อง
เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน ก่อนการสมัครเรียน
2
1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
(ตั้งแต่เวลา 8.30 น .เป็นต้นไป)
สมัครเรียน
ติดต่อซื้อรหัสใบสมัคร ผ่าน LINE @plearnpattana
ติดต่อผ่าน LINE ID @plearnpattana
3
ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
ทดสอบนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
โรงเรียนจะประกาศผลการรับเข้าเรียน ภายใน 7 วัน หลังจากวันทดสอบและสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

เอกสารประกอบ
การสมัครเรียน

เอกสาร
จำนวน
สำเนาสูติบัตรนักเรียน
1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
(สำเนาเฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักเรียน)
คนละ 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) บิดา มารดา และผู้ปกครอง
(กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
คนละ 1 ฉบับ
รูปถ่ายนักเรียนขนาดโปสการ์ด (เป็นรูปทั่วไปได้ เห็นหน้าชัดๆ)
2 รูป
รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
คนละ 1 รูป
รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด
1 รูป
สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล Passport
(กรณีที่บิดา/มารดาเป็นต่างชาติ)
ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
สมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปีและปีปัจจุบัน (ปพ.6)
ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)

หมายเหตุ รับรองสำเนาถูกต้อง บนเอกสารทุกใบ – หลักฐานการศึกษาทั้งหมด ขอเป็นตัวจริง

เอกสารเพิ่มเติม กรณีเข้าเรียนระหว่างปี (ทุกชั้น) – ข้อมูลจากโรงเรียนเดิม
เวลาเรียน
ข้อมูลการวัดและประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อมูลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เกณฑ์การพิจารณารับเข้าเรียน

เกณฑ์การพิจารณา
รับเข้าเรียน

การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง (ทั้งครอบครัว) ใช้เวลาครอบครัวละประมาณ 30 – 40 นาที โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน

- ทดสอบความรู้พื้นฐาน 3 วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์)
- การประเมินศักยภาพในการเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียนเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
- สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง – บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด