HBLC น้องประถมต้น (ภาคเรียนวิมังสา ปีการศึกษา2563)

ปรับตัว เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การระบาดใหม่ของ Covid -19
ที่ทำให้เด็กๆ ต้องกลับมาเรียนรู้ในรูปแบบ Home-Based Learning community (HBLC) กันอีกครั้ง

สำหรับเด็กๆ ประถมต้นแล้วเห็นได้ชัดถึงการปรับตัว ปรับใจ กับการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ต้องมีความยืดหยุ่น และเปลี่ยนแปลง เด็กๆ มีความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องไม้ เครื่องมือ สามารถจัดการเวลาเพื่อเข้าเรียน ส่งงานได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามการใช้เวลาออนไลน์สำหรับเด็กวัยนี้ที่ไม่ยาวนานเกินไปก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้าม ในขณะเดียวกันทักษะ ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เรามุ่งหมายให้เด็กได้ยังต้องคงอยู่

นอกจากการเรียนรู้ในหน่วยวิชาหลักอย่าง คณิตศาสตร์ ภูมิปัญญาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ESL) ที่เด็กๆได้เรียนรู้แล้วหน่วยวิชา “เพลินเรียนรู้” และ “วิจัยพาเพลิน” คือส่วนสำคัญที่ระดับประถมต้นให้เวลา 3 วันต่อสัปดาห์เพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะที่มุ่งหวังนี้

“เพลินเรียนรู้” คือการบูรณาการความรู้ของหน่วยวิชามานุษกับโลก (วิทยาศาสตร์และสังคม) ร่วมกับเครื่องมือช่วยคิดจากหน่วยวิชาจินตทัศน์ เช่น hierachy diagram , sequence chart และหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยโดยจะนำทักษะการเขียนเรียบเรียง การสื่อความ การจับประเด็นมาใช้ร่วมด้วย โดยจะมีช่วงเวลาออนไลน์ 45 นาทีที่คุณครูจะให้ความรู้ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เด็กๆนำไปต่อยอดทำโครงงานวิจัย

หลังจากนั้นคือช่วงเวลาของ “วิจัยพาเพลิน” ที่มีเวลาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self directed) 110 นาทีเพื่อหาข้อมูลสำคัญ ตอบคำถามต่างๆ ที่ช่วยนำพาไปสู่กระบวนการทำวิจัย โดยขอให้เด็กๆ เปิด zoom ไว้เพื่อครูจะได้เห็นเด็กๆ ขณะทำงาน เมื่อไม่เข้าใจสามารถสอบถามครูได้ หรือหากครูเห็นว่าเด็กๆ เกิดการติดขัดในการเรียนรู้ขณะทำงาน ครูสามารถช่วยแนะนำ กระตุ้นเตือน หรือดูแลช่วยหลือได้ในทันที

หลังจากนั้นคุณครูจะนัดหมายเพื่อออนไลน์พร้อมกันอีกครั้งเพื่อให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้า และให้เด็กๆได้สะท้อนการทำงาน ปัญหาอุปสรรคที่พบโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที

แม้จะเป็นช่วงเวลาที่หลายบ้านต้องปรับตัว มีหน้างานที่เพิ่มขึ้น การฝึกฝน สร้างวินัยเชิงบวกให้เกิดขึ้นในตัวเด็กๆ ให้เขากำกับตัวเองได้ เรียนรู้ด้วยตัวเองเป็น คือสิ่งสำคัญที่จะนำพาให้เราก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน เป็นกำลังใจให้ทุกๆบ้านนะคะ 🙂

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2564