แฟชั่นสมุดบันทึก

“แฟชั่นสมุดบันทึก” เรื่องราวสะท้อนการเรียนรู้ของ “ครูต้อง” ได้ก่อเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆ ชั้น 1 ที่ช่วยพัฒนาการอ่านเขียนได้อย่างเพลิดเพลิน ทั้งยังสร้างแรงกระเพื่อมให้กับเพื่อนในห้องเรียน เกิดการสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้เราจะดูได้อย่างไรบ้าง

1. มีเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน

2. มีวิธีการเป็นของตนเอง รู้ว่าจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น

3. เขาจะทำตามเป้าหมายได้ด้วยตนเองอย่างไม่ลดละความพยายาม

4. เขาต้องการผลการสะท้อนกลับจากทุกคน จากเพื่อน คุณครู พ่อแม่

5. เขาจะมีเวลาที่จะฝึกฝนสิ่งเหล่านั้นนอกเหนือจากเวลาเรียน

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2565