แดงชาดครั้งที่ 17 วันที่ 27 มกราคม 2565

การแข่งขันกีฬาแดงชาด ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเพลินพัฒนา

เวลา 07.30 – 16.30 น. (โดยประมาณ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ผู้เข้าร่วม : ครู บุคคลากร และนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 – มัธยม ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมงานได้
(ช่วงชั้นอนุบาลงดกิจกรรมการเรียนการสอน)