เรื่องเล่าการเรียนรู้ใน “วันครู”

ครูสุ – สุภาพร กฤตยากรนุพงศ์ โค้ชหลักในการสอนคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1

โรงเรียนเพลินพัฒนา และคุณครูจากโรงเรียนต่างๆ อีกหลายท่านเมื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เรียกร้องให้ ‘ครู’ ผันตัวเองจาก ‘ผู้สอน’ มาเป็น ‘ผู้ก่อการ’ (Change Agent)
‘ครูเพื่อศิษย์’

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2564