เพลินคณิตฯ คิดแบบเพลิน ครั้งที่ 1

“เพลินคณิตฯ คิดแบบเพลิน” ครั้งที่ 1 เมื่อ 20 พฤษภาคม 2566 คือการจำลองห้องเรียนคณิตศาสตร์ให้ คุณพ่อ คุณแม่ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้น 1- ชั้น 3) ได้ลองรับบทบาทเป็นเด็กๆ ในชั้นเรียน เพื่อให้มองเห็นภาพ และเข้าใจกระบวนการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถช่วยส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน โดยร้อยเรียงเนื้อหาทั้ง 3 ระดับชั้นอย่างเป็นลำดับ และทำให้เห็นว่าหากเข้าใจในเรื่องนี้แล้วจะเป็นรากฐานสำหรับการเรียนรู้เรื่องอะไรได้ในระดับชั้นที่สูงขึ้น รวมถึงการทำให้ผู้ปกครองตระหนักถึงการที่ลูกสามารถมองเห็นการเรียนรู้ของตนเองได้ ปรับปรุงพัฒนาตนเองได้ สะท้อนคิดกับทุกเรื่องที่ได้เผชิญ และการเป็นนักเรียนรู้ผ่านบริบทคณิตศาสตร์

“การแยกและรวมจำนวน บาร์โมเดล การบวกและการลบ” ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นบทเรียนตัวอย่างในวันนี้ เริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่สร้างความตื่นตัวให้กับเด็กๆ เช่นการต่อภาพชิ้นส่วนของโดเรมอน การหยอดลูกปิงปอง การให้หยิบซูกัสคนละสีกัน ฯลฯ สำหรับเด็กๆ แล้วกิจกรรมเหล่านี้ช่วยกระตุ้นความสนใจกับบทเรียนที่กำลังจะเริ่มขึ้นได้เป็นอย่างมาก

จากนั้นคุณครูจะค่อยๆ นำเข้าสู่บทเรียนโดยทำหน้าที่เป็นโค้ช และนำกระบวนการเรียนรู้ (Facilitator) ชวนคิด ตั้งคำถาม และ สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กๆ กล้านำเสนอความคิด โดยไม่มีผิดถูก ไม่แทรกแซงความคิด นำขึ้นกระดานให้เพื่อนๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน คำถามที่ค่อยๆ สร้างความรู้จะทำให้เขามองเห็น concept ทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนขึ้น เมื่อจบกิจกรรม คุณครูจะให้เด็กๆ ช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้

การเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นช่วยให้เด็กๆ สะสมพื้นฐานความรู้ที่มากพอสำหรับการทำโจทย์ที่ยาก และซับซ้อน โดยความรู้เดิมที่สะสมมาจากชั้นก่อนหน้า จากบทเรียนที่แล้ว หรือจากชั่วโมงก่อนๆ ซึ่งจะนำความรู้นั้นมาใช้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่กำลังเรียนอยู่ในปัจจุบัน ก่อนจบชั้นเรียน เด็กๆ จะต้องประมวลความคิด บันทึกความรู้ใหม่ในวันนี้ สิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่อยากพัฒนา และความรู้ในวันนี้จะนำไปต่อยอดเรื่องอะไรต่อไป

ขอบคุณบันทึกการเรียนรู้บางส่วนจากแม่บิว (น้องพริม ชั้น 2) ด้วยนะคะ🥰

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566