เปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น 2

Open class เปิดชั้นเรียนร่วมเรียนรู้ “ไม่มีแผนของเธอ ไม่มีแผนของฉัน มีแต่แผนของเรา” แผนการเรียนรู้ที่ทีมครูคณิตศาสตร์ช่วงชั้นประถมร่วมกันออกแบบเพื่อยกระดับกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเห็นการเรียนรู้ของตนเองและเพื่อนๆ ขณะเดียวกันคุณครูก็มองเห็นการเรียนรู้ของเด็กและการสอนของตนเองด้วย

แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็กๆ ชั้น 2 ตลอด 2 คาบนี้จึงเต็มไปด้วยบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เด็กๆ ได้เสนอวิธีคิด ได้แสดงความคิดเห็น ได้สะท้อนความรู้สึก ได้ดึงความรู้เดิม ต่อยอดความรู้ใหม่ ช่วยกันหาคำตอบจากโจทย์ปลายเปิดที่แสดงวิธีคิดได้หลากหลาย จุดประกายให้เด็กๆ สนใจต่อเนื่องสามารถคาดเดาสิ่งที่จะได้เรียนรู้ต่อจากนี้ที่คุณครูมุ่งหมายให้เด็กๆ เกิดความเข้าใจหลักการของตารางการคูณตั้งแต่แม่ 3 …12 เข้าใจเหตุผลของสูตรคูณ เห็นคุณค่าของการท่องสูตรคูณและใช้การคูณแทนการบวกหลายๆ ครั้ง เมื่อเด็กๆ เกิดความเข้าใจไม่ใช่แค่ท่องจำตามสูตร การเรียนรู้ก็ไปต่อได้ไม่ยาก

เริ่มต้นคุณครูให้เด็กๆ สร้างสมาธิโดยการท่องสูตรคูณแม่ 2 และ แม่ 5 ที่เด็กๆ คุ้นเคยท่องได้จนติดปาก จากนั้นจึงแจกบล็อกให้เด็กๆ กลุ่มละ 11 ชิ้น พร้อมให้แบ่งบล็อกเท่าๆ กัน ผลที่ได้ แบ่งได้ 11 กลุ่ม กลุ่มละ 1 ชิ้น แล้วค่อยเพิ่มบล็อกให้อีกกลุ่มละ 1 ชิ้น รวมเป็น 12 ชิ้น

“เด็กๆ ลองแบ่งให้เท่าๆ กันได้กี่กลุ่มคะ” บ้างได้ 2 กลุ่ม บ้างได้ 3 กลุ่ม บ้างได้ 4 กลุ่ม บ้างได้ 6 กลุ่ม

“จากกิจกรรมนี้เหมือนหรือต่างจากสูตรคูณแม่ 2 อย่างไร” ครูยังคงกระตุ้นให้เด็กๆ ร่วมแลกเปลี่ยน … มีกลุ่ม มีสมาชิก ใช้การคูณเหมือนกัน ที่ต่างเพราะใช้สูตรคูณแม่อื่น และมีจำนวนกลุ่ม และสมาชิกไม่เท่ากัน เด็ก ๆ ร่วมแลกเปลี่ยน

“เด็กๆ คิดว่าโจทย์ของวันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างและโจทย์วันนี้คืออะไร” … การคูณ การแบ่งเท่า ๆ กัน สูตรคูณแม่ 3 เด็กๆ ช่วยกันตอบ

ใช่แล้วค่ะ… วันนี้จะให้นักเรียนทดลองเติมตารางการคูณตั้งแต่แม่ 3 …12 แม่ไหนก็ได้

วิธีการที่เด็กๆ นำมาใช้มีทั้งการนับเพิ่ม การบวก บางคนใช้ความรู้จากการนับเพิ่มครั้งละ 5 เหมือนการอ่านเวลา หรือบางคนใช้การคูณ แล้วร่วมสะท้อนการเรียนรู้กับเพื่อนๆ ช่วยให้เห็นวิธีคิดที่แตกต่างกันและจุดร่วมบางอย่างที่เห็นตรงกันก่อนสรุปความรู้ที่ได้ในชั้นเรียน ก่อนจบคาบเรียนคุณครูชวนเด็กๆ ร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ทำได้ดี และสิ่งที่ต้องพัฒนา ประเมินการเรียนรู้โดยบันทึกความรู้ใหม่ที่ได้ และความรู้เดิมที่นำมาใช้

เป็น 2 คาบเรียนที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการเรียนรู้ คุณครูทำหน้าที่จัดกระบวนการและตั้งคำถามชวนคิด เด็กๆ ร่วมแลกเปลี่ยนก่อเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเด็กๆ เองอย่างแท้จริง

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563