เชิญชวนนักเรียน ชั้น 2 -12 เข้าร่วมทดสอบ Suken

เชิญชวนนักเรียน ชั้น 2 -12 โรงเรียนเพลินพัฒนาเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์โดยใช้ข้อสอบ SUKEN (Sugaku Kentei)  จากประเทศญี่ปุ่น

SUKEN ครั้งที่ 5

สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Mathematics Certification Institute of Thailand) ภายใต้มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ได้มีความร่วมมือกับสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษา ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และ The Mathematics Certification Institute of Japan ประเทศญี่ปุ่น จัดให้มีการสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์โดยใช้ข้อสอบ SUKEN (Sugaku Kentei)  จากประเทศญี่ปุ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปในประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล ซึ่งการจัดสอบครั้งนี้เป็นการสอบครั้งที่ 5  ของทางสถาบันฯ

ข้อสอบ SUKEN  

ข้อสอบวัดระดับสมรรถนะนี้ตอบสนองต่อทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และสามารถประยุกต์ความรู้ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ โจทย์ปัญหาในข้อสอบนักเรียนจะต้องเขียนแสดงวิธีการหาคำตอบ  โดยประมาณ  10 %   ของข้อสอบเป็นข้อสอบที่มีลักษณะคล้ายกับปริศนาคณิตศาสตร์ที่ท้าทายความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาของนักเรียน

เพลินพัฒนากับการพัฒนาคณิตศาสตร์

โรงเรียนเพลินพัฒนามีความพยายามในการจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ที่เน้นให้นักเรียนเกิดเจตคติ แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ความเข้าใจในแก่นสาระ ทักษะวิธี และทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาต่างๆ    มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลมาพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลและพัฒนางานวิชาการ โรงเรียนจึงมีความประสงค์ห้นักเรียนระดับชั้น 2  –  12 เข้ารับการสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์

 • ผู้ปกครองจะได้รับรายงานผลการวิเคราะห์สมรรถนะของนักเรียนเป็นรายบุคคลจากแบบทดสอบชุดนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียน
 • โรงเรียนจะนำผลการสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์นี้มาใช้ประโยชน์ในการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อนำสู่การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลในหน่วยวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนต่อไป  เพื่อประโยชน์โดยรวมของนักเรียนในปัจจุบันและในอนาคต

กำหนดการจัดสอบ SUKEN ครั้งที่ 5

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564  โดยมีเวลาของการทดสอบ ดังนี้

ชั้น 2-4 เวลาสอบ 9.30  – 10.50 น.  

ชั้น 5-6 เวลาสอบ 9.30 – 11.00 น.

ชั้น 7-12 สามารถเลือกสอบระดับต่างๆ ได้ดังนี้

ระดับ 3 – 5 เวลาสอบ 9.30 – 12.30 น.

 • ระดับ 3 (เที่ยบเท่า ม. 3 – ม.4)
 • ระดับ 4 (เที่ยบเท่า ม.2 – ม. 3)
 • ระดับ 5 (เที่ยบเท่า ม.1 – ม.2)
ระดับ 6 – 7 เวลาสอบ 9.30 – 11.00 น.
 • ระดับ 6 (เที่ยบเท่า ป.6 – ม.1)
 • ระดับ 7 (เที่ยบเท่า ป.5 – ป.6)
เงื่อนไขการจัดสอบ SUKEN
 • ในปีการศึกษานี้โรงเรียนเป็นสนามสอบแบบปิด จัดให้มีการสอบสำหรับนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนาเท่านั้น
 • โรงเรียนจะเป็นผู้ชำระค่าสมัครสอบให้นักเรียนทุกคนที่ผู้ปกครองส่งแบบตอบรับอนุญาตกลับมายังคุณครูประจำชั้นภายในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 • หากนักเรียนที่ส่งแบบตอบรับยืนยันการสอบแล้วไม่ได้มาสอบในวันเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนจำเป็นต้องขอให้ท่านผู้ปกครองเป็นผู้ชำระเงินค่าสมัครสอบให้แก่โรงเรียนในลำดับถัดไป
 • ประสานงาน   ครูน้ำผึ้ง วงษ์นุช  ส่วนงานมาตรฐานการศึกษาและการเทียบโอน  โทร. 02 – 885 2670 ต่อ 315

Download โครงสร้างและเนื้อหาข้อสอบ การสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
https://drive.google.com/file/d/1B9wN835BYOGFqYx4ylE5Jq13-xlwF6HX/view?usp=sharing

Down load ใบตอบรับ
https://drive.google.com/file/d/1AH_o01jg8wmA0042ALI0gMpfPKNb9Zmi/view?usp=sharing