ออกกำลังกายยามเช้า ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนเพลินพัฒนา

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564