ร่วมยินดีกับ “คุณครูหวาน” ตำแหน่ง นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ คนใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ “คุณครูหวาน” อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาพิเศษ โรงเรียนเพลินพัฒนา ในโอกาสได้รับตำแหน่ง นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ จากมติเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565

ปัจจุบันคุณครูหวาน รับภารกิจสำคัญในหลากหลายบทบาทเพื่อขับเคลื่อนการทำงานในวงการการศึกษาให้ไปสู่ทิศทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงในสถานการณ์โควิด – 19 คุณครูหวานได้ร่วมผลักดันนโยบายการศึกษาปฐมวัยในระดับประเทศ ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่คุณครู ให้ความรู้กับผู้ปกครองโรงเรียนเพลินพัฒนา เพื่อให้เด็กๆ มีรากฐานที่มั่นคง เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตั้งแต่วัยแรกเริ่มของชีวิต

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

o กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

o อนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย

o อนุกรรมการสื่อเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

o อนุกรรมการวิจัยและจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

o ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านคุณธรรมจริยธรรม วุฒิสภา

o ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร

o นักวิชาการส่วนกลาง ภาคีเครือข่าย EF Thailand Partnership

o อนุกรรมการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย คุรุสภา

o คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประเภทการผลิตสื่อเพื่อกระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก

o ที่ปรึกษามูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565