รวมพลังเพลินพัฒนาครบรอบ ๑๙ ปี

ส่งท้ายเรื่องดีๆ ก่อนเริ่มปีการศึกษา 2565 กับการ “รวมพลังเพลินพัฒนา” ที่เดินทางมาถึง 19 ปี เมื่อ 9 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้คุณครู บุคลากรทุกท่านร่วมมองเป้าหมายเดียวกัน ร่วมกันชื่นชมความสำเร็จและสิ่งดีๆในปีที่ผ่านมา รวมถึงได้พบปะกับคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน เพื่อบอกเล่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มุ่งเน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม นำทุกปัญหาอุปสรรคมาเป็นโจทย์ที่ท้าทาย สร้างความเข้มแข็งโดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมพัฒนาเด็กเชื่อมร้อยบ้านเล็กให้เป็นหนึ่งเดียวในบ้านหลังใหญ่เพลินพัฒนาด้วยก้าวพอดีไม่สุดโต่ง ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป

เป้าหมายและอุดมการณ์อันแน่วแน่ มาพร้อมกำลังใจ และการสนับสนุนที่ผู้บริหารมุ่งหวังให้ทุกคนทำงานด้วยกายใจที่เป็นสุข เพราะเราเชื่อว่าความสุขนั้นจะถูกส่งต่อถึงเด็กๆได้โดยง่าย

ขอขอบคุณผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับครูและบุคลากรด้วยสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้ทุกคนพร้อมก้าวเดินไปด้วยกัน 

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565