รณรงค์ต้านโควิด-19

รณรงค์ต้านโควิด-19
ก้าวข้ามปีใหม่นี้อย่างปลอดภัย
ด้วยการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะ

รักษาระยะห่าง
สวมหน้ากากอนามัย
หมั่นล้างมือบ่อยๆ
หลีกเลี่ยงไปในที่แออัด