มาตรการในการดูแลจัดการตนเองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 – 2 เปิดเรียน 1 ก.พ. 64