ภูมิปัญญาภาษาไทยชั้น 3 : เป็นมนุษย์หรือเป็นคน

“ชื่อผลงาน นกยูงหรือหงส์… ผมตั้งชื่อนี้เพราะผมวาดนกยูงเหมือนหงส์มากกว่า (ส่วนหัว) พอเรามองภาพนี้แล้วเราไม่รู้ว่าเป็นนกยูงหรือเป็นหงส์เช่นเดียวกับเรามองคนคนนึง แต่เราไม่รู้ว่าเขาป็นคนหรีอว่าเป็นมนุษย์”

ข้อคิดที่น้องเซน ชั้น 3/4 ได้จากการเรียนรู้ในหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย หลังจากคุณครูให้นักเรียนอ่านบทอาขยานและชมวิดีโอการท่องบทอาขยาน เรื่อง “เป็นมนุษย์หรือเป็นคน” แล้วสร้างสรรค์ภาพวาดลายไทยนกยูง

บทอาขยาน “เป็นมนุษย์หรือเป็นคน”

เป็นมนุษย์ เป็นได้ เพราะใจสูง

เหมือนหนึ่งยูง มีดี ที่แววขน

ถ้าใจต่ำ เป็นได้ แต่เพียงคน

ย่อมเสียที ที่ตน ได้เกิดมา

ใจสะอาดใจสว่างใจสงบ

ถ้ามีครบ ควรเรียก มนุสสา

เพราะทำถูก พูดถูก ทุกเวลา

เปรมปรีดา คืนวัน สุขสันต์จริง

ใจสกปรก มืดมัว และร้อนเร่า

ใครมีเข้า ควรเรียก ว่าผีสิง

เพราะพูดผิด ทำผิด จิตประวิง

แต่ในสิ่ง นำตัว กลั้วอบาย

คิดดูเถิด ถ้าใคร ไม่อยากตก

จงรีบยกใจตน รีบขวนขวาย

ให้ใจสูง เสียได้ ก่อนตัวตาย

ก็สมหมาย ที่เกิดมา อย่าเชือนเอย

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

กิจกรรมนี้คุณครูมุ่งหมายให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การวาดลายไทยที่มีความวิจิตรบรรจง มรดกไทยที่บรรพบุรุษได้มอบไว้ ที่ช่วยฝึกสมาธิให้เด็กๆนิ่งอยู่กับตัวเอง เรียนรู้เรื่องบทอาขยานและคลังคำต่างๆ ทั้งยังสอดแทรกข้อคิดให้เด็กๆ เรียนรู้ความเเตกต่างของคนเเละมนุษย์ นกยูงสวยงามได้เพราะแววขน ส่วนคนงดงามได้เพราะความดี พร้อมสร้างสรรค์ภาพวาดลายไทย “นกยูง” ราชินีแห่งนก เพื่อเป็นตัวแทนของมนุษย์ผู้มีจิตใจงดงามที่มีรูปแบบลายเส้นสีไม่ซ้ำกัน

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564