ภาคสนาม ชั้น 3 : ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า รู้รักษาพลังงาน

“ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า รู้รักษาพลังงาน” แนวคิดภาคสนามชั้น 3 ภาคเรียนจิตตะ 2565 ที่เชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนสู่แหล่งเรียนรู้ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ และศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในโครงงานวิจัยประจำภาคเรียนเรื่องต้นกำเนิดของพลังงานไฟฟ้าและแหล่งที่มาของพลังงานในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ผ่านการสังเกต การทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงงานวิจัยของตนเอง

• เขื่อนศรีนครินทร์ สร้างขึ้นบนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร เป็นเขื่อนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ทางด้านต่างๆ ตลอดจนช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นต้นกำเนิดของพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยให้รู้ถึงแหล่งที่มาของพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

• ศูนย์รวมตะวัน เรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนแบบต่าง ๆ ที่เน้นการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมระหว่างการผลิตและการบริโภคกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทราบถึงแนวทางในการกินการอยู่ ที่นอกจากจะสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการกินการอยู่ที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อความยั่งยืนคงอยู่ของระบบนิเวศ

ตลอด 2 วันนี้ เด็กๆได้สัมผัสกับกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ที่คุณครูมอบหมาย เช่น กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนศรีนครินทร์ กิจกรรมโลกไร้พลังงาน กิจกรรม Walk Rally เพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงาน และกิจกรรมเรียนรู้ในสถานีความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกันก็มีช่วงเวลาได้ผ่อนคลายออกมาส่องนก สำรวจความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด

การเดินทางมาภาคสนามครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกที่เด็กๆได้พักค้างคืน ทุกคนต่างตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะต้องดูแลจัดการตนเองตั้งแต่การเตรียมสัมภาระก่อนออกเดินทาง และเมื่อต้องไปอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ ก็ต้องฝึกความรับผิดชอบ การรักษาเวลา และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียกได้ว่าได้ฝึกทั้งทักษะชีวิตและเพิ่มทักษะความรู้ในเวลาเดียวกัน

“หนูได้เรียนรู้เรื่องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้หลอดไฟที่ช่วยประหยัดพลังงาน และยังได้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านทั้งแบบโบราณที่จะมีหน้าต่างหลายๆบานให้ลมไหลเวียนในบ้านได้ดี และการสร้างบ้านแบบปัจจุบันที่ต้องดูเรื่องแสงและลมเพื่อให้บ้านไม่ร้อน อบอ้าว” เสียงสะท้อนจากนักเรียนที่ได้ออกภาคสนามในครั้งนี้

ภาคสนามจบลง แต่การเรียนรู้เพื่อต่อยอดยังไม่จบเพียงเท่านี้ เด็กๆจะมีการประมวลความรู้ที่ได้เพื่อใช้ประกอบในโครงงานวิจัยอย่างไรคือโจทย์ที่ท้าทายต่อจากนี้


โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565