ภาคสนาม ชั้น 3 “เกษตรปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” วิมังสา 2566

ในปัจจุบันนี้อาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นมักมีการปนเปื้อนของสารพิษเกือบทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต ผักผลไม้หลายชนิดมีการใช้ยาและสารเคมีตั้งแต่แปลงปลูก วัตถุดิบต่างๆ ใช้สารเร่งเพื่อเพิ่มการยืดอายุและการเก็บรักษา แม้ว่าจะเฝ้าระวัง กินคลีน ออกกำลังกายเป็นประจำ และดูแลสุขภาพร่างกายดีเพียงใด แต่หลายๆคนกลับต้องมาพบกับโรคร้ายโดยไม่รู้ตัว อาหารจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะก่อให้เกิดโรคได้เพราะต้องรับเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายในทุกๆวัน

โครงงานวิจัยประจำภาคเรียนของเด็กๆ ชั้น 3 ในภาควิมังสานี้ คุณครูจึงออกแบบการเรียนรู้ให้เด็กๆได้เห็นความสำคัญของการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อนำไปสู่อาหารการกินที่สะอาด ปลอดสารพิษ และส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

ก่อนการออกภาคสนามคุณครูได้ปูพื้นฐานการเรียนรู้ให้เด็กๆเห็นผลเสียของสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายผ่านอาหารการกิน โดยชี้ให้เห็นว่าสารพิษเหล่านี้เป็นภัยเงียบที่ค่อยๆซึมเข้าร่างกายอย่างช้าๆ การรู้จักคัดสรร สังเกตก่อนเลือกซื้ออาหารจะส่งผลดีต่อร่างกายอย่างยั่งยืน

แหล่งเรียนรู้ภาคสนามในครั้งนี้ คือ “ฮาร์โมนี ไลฟ์ ออร์แกนิค ฟาร์ม” และ “สถานีวิจัยลำตะคอง” ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เด็กๆได้รู้ที่มาที่ไปของวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหาร ได้เรียนรู้ความแตกต่างของการทำเกษตรแบบปลอดสารกับการใช้สารเคมี

ฮาร์โมนี ไลฟ์ ออร์แกนิค ฟาร์ม มีความใส่ใจในธรรมชาติซึ่งสัมพันธ์กับมนุษย์ก่อตั้งโดยคุณโช โอกะ ชาวญี่ปุ่น ที่มาอาศัยในประเทศไทย แต่เดิม คุณโช เคยทำงานในบริษัทเครื่องมือแพทย์ และพบว่าแม้นวัตกรรมทางการแพทย์จะก้าวล้ำ แต่ยังคงมีคนเจ็บป่วยมากขึ้นทุกวัน จึงเล็งเห็นว่าสาเหตุน่าจะมาจากอาหารการกิน จึงเบนเข็มหันมาศึกษาการทำเกษตรปลอดสารจนได้รับการรับรองเกษตรปลอดภัยจากองค์กรต่างๆมากมาย

เด็กๆ ได้ลงมือทำการเกษตรในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมดิน ผสม เพาะกล้า ลงมือปลูก เร่งการเจริญเติบโตโดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์จากธรรมชาติ เรื่อยมาจนถึงการเก็บเกี่ยว และล้างผัก ในขั้นตอนเตรียมแปลงผักคุณครูได้นำวิชาคณิตศาสตร์มาบูรณาการร่วมกับโครงงานวิจัยให้เด็กๆ ได้เห็นความเชื่อมโยงของคณิตศาสตร์สู่การใช้งานจริงโดยแบ่งกลุ่มวัดพื้นที่และคำนวณการใช้พื้นที่เพื่อเตรียมแปลงปลูกผักของกลุ่มตนเอง

หลังจบกิจกรรมที่ฮาร์โมนี ไลฟ์ ออร์แกนิค ฟาร์ม เด็กๆได้เดินทางไปต่อที่ ณ สถานีวิจัย ลำตะคอง ซึ่งที่นี่เด็กๆได้พักค้างคืน 1 คืน ได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆและคุณครู เช้าตรู่ได้มาออกกำลังกาย สูดอากาศบริสุทธิ์ หลังจากนั้นได้ทำกิจกรรม สำรวจพันธุ์พืชและแมลง เพื่อเรียนรู้วงจรชีวิตของแมลงชนิดต่างๆ อันเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศ

ก่อนกลับเด็กๆได้ทบทวนการเรียนรู้ตลอด 2 วัน 1 คืน สะท้อนมุมคิดจากสิ่งที่ได้รับและส่งต่อความตื่นรู้สู่การสร้างสังคมปลอดสารพิษ เด็กๆตระหนักดีว่าการทำเกษตรปลอดสารพิษ ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อสุขภาพของเราเท่านั้น ยังเป็นการช่วยดูแลรักษาโลกอีกด้วย เพราะถ้าเราไม่ใช้สารพิษ โลกของเราก็จะปราศจากสารพิษ ตามแนวคิดที่คุณโช วิทยากรของเราได้กล่าวไว้ว่า “อะไรที่เยียวยาโลก มักเยียวยาเรา อะไรที่เยียวยาเรา ก็กลับไปเยียวยาโลก”

หลังจากกลับมาจากภาคสนามเด็กๆได้ข้อมูลและวิธีการมากมายที่จะนำมาพัฒนาโครงงานวิจัยประจำภาคเรียนของตนเอง ต้องคอยติดตามกันว่าผลงานที่เด็กๆได้สกัดนำข้อมูลความรู้ในห้องเรียนและ และจากการออกภาคสนามในครั้งนี้จะออกมาเป็นอย่างไร ติดตามได้ในงานชื่นใจ…ได้เรียนรู้ของนักเรียนชั้น 3 ภาคเรียนวิมังสานี้

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2567