ภาคสนามชั้น4 : ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า รู้รักษาพลังงาน

“ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า รู้รักษาพลังงาน”

2 วัน 1 คืน ณ ลำตะคอง

พาย้อนชมกิจกรรมภาคสนามของนักเรียนชั้น 3 ในภาคเรียนจิตตะ 2566 ที่เชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียน ที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของพลังงานพื้นฐาน เช่น พลังงานแสง พลังงานกล พลังงานจลน์ และพลังงานแปรรูปอย่างพลังงานไฟฟ้า ในห้องเรียนมานุษย์กับโลก เพื่อให้ เข้ากับแหล่งเรียนรู้ภาคสนาม ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ที่ช่วยเปิดประสบการณ์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ทั้งจากเชื้อเพลิงฟอสซิล การทำสายน้ำไหลย้อนกลับ เพื่อผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานหมุนเวียน (พลังงานน้ำ พลังงานลม) มาสร้างพลังงานสะอาด (Wind Hydrogen Hybrid) การนำพลังแสงอาทิตย์มาหมุนกังหันลม และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในเรื่อง “สมดุลพลังงาน” ในการกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวแสนม่วนซื่นของพื้นที่ลำตะคองซึ่งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ มั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยความร่วมมือกันระหว่าง กฟผ. และชุมชน เพื่อสร้างความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวลำตะคองอย่างยั่งยืน

เด็กๆ ได้เข้าไปเรียนรู้ตามโซนต่างๆ ในศูนย์การเรียนรู้ ได้ชมภาพยนต์ 7D ที่มาบอกเล่าที่มาของการเกิดไฟฟ้า ซึ่งนำเสนอออกมาได้อย่างเข้าใจง่าย ทั้งภาพ และภาษาที่ใช้ สร้างการเรียนรู้และความประทับใจให้กับเด็กๆเป็นอย่างมาก

ในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นเด็กๆได้ขึ้นไปสูดอากาศบริสุทธิ์ ณ อ่างเก็บน้ำเขายายเที่ยง รับลมหนาวอ่อนๆที่ 18-20 องศา จากหลักคิด หลักการในห้องเรียนสู่การมองเห็นภาพจริงช่วยเป็นแรงบันดาลใจ ทั้งยังเพิ่มพูนคลังความรู้เรื่องพลังงานให้เด็กๆ ได้มากมายเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดชิ้นงานวิจัยประจำภาคเรียนจิตตะที่ได้นำเสนอให้กับคุณครูและเพื่อนๆ รับฟังกันในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนจิตตะที่ผ่านมา

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2567