ภาคสนามชั้น3 อนุรักษ์ดินและน้ำ เกื้อกูลธรรมชาติผู้ให้

“ภาคสนาม” กิจกรรมที่เชื่อมโยงการเรียนรู้เชิงชั้นเรียนสู่การลงมือทำผ่านประสบการณ์จริง ในภาคเรียนวิมังสา ปีการศึกษา 2564 นี้นักเรียนชั้น 3 ได้เรียนรู้เรื่องดิน น้ำ ป่า และอากาศ ในหน่วยวิชามานุษกับโลก และโครงงานฐานวิจัยได้เชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรมภาคสนามซึ่งจัดขึ้นภายในโรงเรียน โดยมุ่งหมายให้นักเรียนได้ศึกษา และเห็นโครงสร้างของชั้นดินที่เสื่อมโทรม ระบบการจัดการน้ำ ประโยชน์ของหญ้าแฝกในการฟื้นฟูสภาพดิน เพื่อนำไปสู่การเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ดิน และน้ำ

.

หลังฟังบรรยายความเป็นมาของโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดูสภาพชั้นดินและระบบการจัดการน้ำของพื้นที่แล้ว คุณครูได้จัดฐานกิจกรรมให้นักเรียนได้ทดลอง ลงมือทำ

.

ฐานที่ 1 เรียนรู้และทำกิจกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยศึกษาจากหญ้าแฝกที่ช่วยป้องกันการพังทลายของดิน เพิ่มตะกอนบนหน้าดิน กักเก็บน้ำในดิน โดยเด็กๆ ได้สังเกตและบันทึกลักษณะชนิดของหญ้าแฝก และดูการใช้งานจริง ได้แก่ ปลูกล้อมต้นไม้ และรอบบ่อน้ำ

ฐาน 2 การอนุรักษ์ดินด้วยการเลี้ยงไส้เดือน ได้เรียนรู้ประโยชน์ของไส้เดือน ชนิดของไส้เดือน การเลี้ยงไส้เดือน รวมไปถึงผลผลิตจากการเลี้ยงไส้เดือน ได้แก่ น้ำหมัก ปุ๋ยมูล

ฐาน 3 การอนุรักษ์ดิน โดยใช้ ปุ๋ยหมัก และน้ำหมัก ทั้งยังได้ลงมือปรุงดินเพื่อให้ดินมีสารอาหารมากขึ้นเหมาะกับการปลูกต้นไม้

.

ตลอดการทำกิจกรรมเด็กๆ ตั้งใจ และสนุกกับการเรียนรู้ ตื่นเต้นที่ได้ทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ

.

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565