ภาคสนามชั้น 3 : วิมังสา 2565

เดินทางมาถึงการเรียนการสอนในภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนวิมังสาของเด็กๆ ชั้น 3 เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ สัมผัส ทดสอบ ได้เชื่อมโยงสิ่งที่ได้เห็นเข้ากับสิ่งที่เรียนรู้จากห้องเรียน

การออกภาคสนามครั้งนี้นักเรียนได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีความสอดคล้องกับการเรียนรู้กลุ่มประสบการณ์โครงงานวิจัยประจำภาคเรียน ในหัวข้อเรื่อง

เกษตรปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ครบวงจรที่ให้เด็กๆได้เห็นว่า การทำเกษตรอินทรีย์ไม่ยากอย่างที่คิด และผลผลิตที่ได้ออกมานั้นก็เจริญเติบโตงอกงามได้ไม่แพ้การใช้สารเคมีเลยทีเดียว สิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในครั้งนี้ มีหลากหลายกิจกรรม อาทิ

🟢เดินสำรวจพื้นที่สวนเกษตร ซึ่งได้เห็นดินชนิดต่างๆ ได้เรียนรู้คุณลักษณะของดินแต่ละประเภทว่าเป็นอย่างไร เหมาะสมกับการปลูกพืชประเภทใด

🟤 การปรับปรุงหน้าดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช ด้วยอินทรียวัตถุ และการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือน

🟡ได้รู้จักการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และฮอร์โมนไข่

🟣การดูแลและเพิ่มผลผลิตด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

🟠การกำจัดศัตรูพืชจากสมุนไพรไล่แมลง และน้ำส้มควันไม้

🟢 การจัดการดูแลวัสดุเหลือทิ้งในการเกษตร เพิ่มมูลค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การแปรรูปน้ำฝรั่งจากผลฝรั่งที่ตกเกรด การทำชาใบฝรั่ง นำกากผลไม้ไปเป็นอาหารปลา เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ เป็นต้น

นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปพัฒนางานวิจัยของตนเองด้วย

ในกระบวนการเรียนรู้ภาคสนามของเด็กๆ นั้น นอกจากได้รับความรู้แล้วยังเป็นโอกาสของการฝึกฝนทักษะชีวิต ทักษะการแสวงหาความรู้ ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะสังคม ได้เรียนรู้การเคารพสถานที่ และมารยาทการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ชุมชน

❤ขอขอบคุณวิทยากร คุณลุง คุณป้าใจดีที่ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆอย่างเต็มที่ค่ะ

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566