ภาคสนามชั้น 1 วิมังสา 2565 : ไส้เดือน เพื่อนรัก

ภาคสนามชั้น 1 ณ ลุงรีฟาร์ม (Uncleree’s Farm) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่การเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนโดยไม่ใช้สารเคมีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนักเรียนชั้น 1 ในหัวข้อ “ไส้เดือน เพื่อนรัก” เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ประโยชน์จากไส้เดือนเพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในครัวเรือน และภาคสนามครั้งนี้นักเรียนยังได้นำผลงานวิจัยของตนเองไปปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำกลับมาพัฒนางานวิจัยด้วย

เริ่มต้นเด็กๆได้เรียนรู้การทำปุ๋ยมูลไส้เดือนที่นำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่นเพาะเห็ดเพื่อนำมาทำเป็นอาหาร ต่อจากนั้นได้เรียนรู้การจำแนกไส้เดือนแต่ละชนิด วงจรชีวิต และได้ลองอาบน้ำไส้เดือนเป็นครั้งแรก! เด็กๆ ค่อยปล่อยไส้เดือนลงในน้ำทีละตัวให้ผ่อนคลายประมาณ 10 นาทีแล้วค่อยนำกลับคืนสู่ที่อยู่ของเขา เมือกของตัวไส้เดือนจะออกมาอยู่ในน้ำ ซึ่งเมือกเหล่านี้นำไปทำเป็นปุ๋ยได้ด้วย

นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้เข้าไปเรียนรู้ในห้องแลปของลุงรีย์ฟาร์มเพื่อทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตใต้ดินที่เป็นเพื่อนกับไส้เดือน กลุ่มแมลง และสัตว์ขาปล้อง กลุ่มหนอนต่างๆ ได้รู้จักกับแมลงดีและแมลงที่เป็นอันตราย และฝึกสังเกตแมลง ทั้งยังได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแมลงด้วย

ทั้งแมลงและใส้เดือนมีความคล้ายคลึงกันคือช่วยย่อยขยะอินทรีย์ได้เช่นเดียวกัน โดยไส้เดือนจะช่วยย่อยขยะในดิน ขณะที่แมลงจะช่วยย่อยขยะที่อยู่เหนือดิน เช่นแมลงวันลาย เป็นต้น รวมทั้งเด็กๆ ยังได้เรียนรู้การจัดการขยะด้วยวิธีการอื่นๆอีก เช่น การทำปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ และไม่เติมอากาศ เรียนรู้การนำปุ๋ยหมักจากขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืช

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566