พิธีไหว้ครูช่วงชั้นประถม

สองมือพนม ก้มกราบ ระลึกพระคุณครู
ขอให้คุณงามความดีที่ได้กระทำครั้งนี้
จงนำพาให้เด็กๆ ทุกคนเป็นผู้มีฉันทะ
มีพลังทำในสิ่งที่รัก เพื่อพัฒนาตนเอง
ไปสู่ความเจริญงอกงาม

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565