พลวัตของสรรพชีวิต

ชีวิตมักสัมพันธ์กับเวลา

เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลง สิ่งมีชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ภาคสนามในครั้งนี้จึงเป็นการเรียนรู้ระยะการเปลี่ยนแปลงของสัตว์และพืชตามแต่ละช่วงเวลาที่สร้างประโยชน์และส่งผลกระทบกลับมาสู่มนุษย์ได้

“ภาคกีฏวิทยาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม” คือพื้นที่เรียนรู้เพื่อให้เด็กๆ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผีเสื้อ จะได้สัมผัสกับทุกระยะของชีวิตหนอนไหม ตั้งแต่ไข่ หนอน ดักแด้ และผีเสื้อที่เป็นตัวเต็มวัย ทั้งยังได้เรียนรู้การนำผลผลิตแต่ละระยะของผีเสื้อมาสร้างประโยชน์ ตั้งแต่การสกัดโปรตีนจากดักแด้มาใช้เป็นส่วนผสมของสบู่ ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “น่าใช้มาก” อีกทั้งได้นำผีเสื้อและแมลงชนิดอื่นๆ มาสตัฟฟ์แล้วนำไปอัดกรอบใส ให้เด็กๆ ได้ตกแต่งกรอบกันอย่างเพลิดเพลิน

ต่อมาก็ถึงคราวที่จะได้เรียนรู้ระยะการเปลี่ยนแปลงของพืชบ้าง จุดหมายปลายทางอยู่ที่ “มาดิ่ ณ ลัดอีแท่น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” ที่นี่เด็กๆได้ทำความรู้จักกับ “ส้มโอ” ในระยะต่างๆ ตั้งแต่การเป็นต้นอ่อนจนออกผล พร้อมทั้งเดินสัมผัสกับธรรมชาติและเรียนรู้ระบบนิเวศของสวนที่ทำให้ส้มโอเติบโตขึ้นมาได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของแมลงกับพืช ได้เห็นถึงความแตกต่างของใบไม้แต่ละชนิด ได้สนุกสนานกับการหาวัสดุธรรมชาติ ทั้งยังได้เรียนรู้การสร้างผลิตภัณฑ์จากส้มโอ อย่างเยลลี่ส้มโอที่หอมอร่อย และผลิตภัณฑ์ยาดมจากเปลือกส้มโอที่เด็กๆ ลงมือทำเอง

สิ่งสำคัญที่เด็กๆ ได้รับจากการทำกิจกรรมภาคสนามครั้งนี้คือความรู้และทักษะที่ได้จะช่วยต่อยอดการเรียนรู้ให้เด็กๆสามารถเชื่อมโยงกับความรู้ในห้องเรียน เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้ฝึกกระบวนการคิดตั้งแต่ การสำรวจ สังเกต การทดลอง ลงมือทำ การเอาชนะความกลัวของตนเองต่อหนอนผีเสื้อ เด็กๆ หลายคนรวบรวมความกล้าจับหนอนขึ้นมาไว้ในมือเล็กๆ สองข้างเพื่อสัมผัสและสังเกต ทำให้เด็กๆ พบว่าหนอนผีเสื้อเหล่านี้มีความน่ารักซ่อนอยู่ ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไว้เลย

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567