ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567

เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนฉันทะ ปีการศึกษา 2567 กับกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง

วันนี้ (26 เมษายน 2567 ) เริ่มต้นด้วยระดับชั้น อ.1 – อ.3 เพื่อรับฟังแนวคิดผู้บริหารถึงแนวทางในการพัฒนานักเรียน และพบปะคุณครูเพื่อร่วมพูดคุยถึงกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่สอดคล้องตามช่วงวัย รวมทั้งการเตรียมตัว เตรียมใจของเด็กๆ เพื่อพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้า

จากนั้นเป็นการบอกเล่ากิจกรรมขององค์กรครอบครัวที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กๆ ของเราไปด้วยกัน

อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเนื่องจากโรงเรียนของเรากำลังก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 จึงเป็นวาระที่ควรมีการปรับปรุง พัฒนาพื้นที่การใช้งาน และพื้นที่การเรียนรู้ในภาพรวม (Master Plan) ของโรงเรียนทั้งหมด จึงเป็นโอกาสในการบอกเล่างานปรับปรุงพัฒนาและงานก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่ภายในโรงเรียนด้วย

ต่อเนื่องในสัปดาห์ถัดไปจนถึงวันที่ 8 พ.ค. จะเป็นกิจกรรมปฐมนิเทศของชั้นเตรียมอนุบาล ช่วงชั้นประถม และมัธยม ตามลำดับ

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2567