ธรรมะยามเช้าของเด็กๆช่วงชั้นประถม

ธรรมะยามเช้าของเด็กๆ ช่วงชั้นประถมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

พระมหาเจริญชัย วุฑฺฒชโย วัดอมรินทรารามวรวิหาร ให้ข้อธรรมคำสอน บอกเล่าความสำคัญของวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน โดยพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งสอดแทรกหลักธรรมให้เด็กๆได้ซึมซับวิถีแห่งชาวพุทธ ผ่านการ Z00M วันนี้หากคุณพ่อ คุณแม่มีเวลา อย่าลืมพาเด็กๆ ทำบุญ ไหว้พระ ระลึกถึงพระพุทธคุณเนื่องในวันมาฆบูชานะคะ🙏🙏🙏

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565