ถวายเทียนพรรษา 2565

ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม และปลูกฝังให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การหล่อเทียนพรรษา ในอดีตชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไปถวายพระภิกษุในวันเข้าพรรษา เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ใช้จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน
วันนี้ (12 กรกฏาคม 2565) คณะครูและตัวแทนนักเรียนได้ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และรับฟังข้อธรรมคำสอนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา พร้อมทั้งได้ร่วมถวายสังฆทาน

ในวันหยุดนี้คุณพ่อ คุณแม่อย่าลืมพาเด็กๆ ไหว้พระ ทำบุญ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว ระลึกถึงพระพุทธคุณ และบอกเล่าถึงความสำคัญของ “วันอาสาฬหบูชา” ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เป็นเหตุให้พระโกณฑัญญะ มีดวงตาเห็นธรรม รู้เห็นความจริงว่า สิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา แล้วขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของ พระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ขอให้เป็นวันหยุดที่เด็กๆ ทุกคนอิ่มบุญ อิ่มใจ ห่างไกลโควิด ทบทวนการเรียนรู้และทำโครงงานต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้ในภาคฉันทะนะคะ 

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565