ต้อนรับภาคเรียนฉันทะ ปีการศึกษา 2565

ฉันทะ

ภาคเรียนแห่งศรัทธา การซึมซับ การปลูกฝังคุณสมบัติสำคัญ การเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่เบิกบาน ชวนสืบค้น ท้าทาย โดยมีครูให้คำปรึกษาและร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างใกล้ชิด เป็นแรงใจให้เด็กตื่นตัวที่จะเรียนรู้และเกิดความสุขต่อการเรียน

ขอต้อนรับสู่การเรียนรู้ภาคฉันทะ🥰“ฉันทะ” ศรัทธา แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่เบิกบาน ชวนสืบค้นและท้าทายโดยมีคุณครูให้คำปรึกษาและร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างใกล้ชิด เป็นแรงใจให้เด็กตื่นตัวที่จะเรียนรู้ และเกิดความสุขใจต่อการเรียน

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565