ด้นถอยหลัง: HBLC วิมังสา 2563

ชวนกันละสายตาจากหน้าจอ มาจรดเข็มจ่อปักลวดลาย

คาบเรียนลายไทย (Self-Directed Learning) กับการเรียนรู้ HBLC ของเด็ก ๆ ชั้น 3 ครูมิลค์ – คุณครูนิศาชล พูนวศินมงคล และครูน้อยหน่า – คุณครูศศินา ราษีทอง ชวนเด็กๆ มาลองฝึกปักลายด้วยวิธีการด้นถอยหลังกันเป็นครั้งแรก ซึ่งเป้าหมายของการฝึกปักลายด้วยวิธีการด้นถอยหลังในครั้งนี้ คุณครูตั้งใจให้เด็ก ๆ ได้ละสายตาจากหน้าจอ มาฝึกสมาธิให้จดจ่อผ่านการปักลวดลายไทย

ความท้าทายของการจัดการเรียนการสอนนี้ อยู่ที่จะทำสื่อการสอนอย่างไรให้เด็กๆ สามารถเข้าใจและสามารถเรียนรู้วิธีการปักด้นถอยหลังได้ด้วยตนเอง ดังนั้นครูจึงออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอ “ใช้ภาษาภาพแทนภาษาพูด” เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถดู เรียนรู้ และปฏิบัติตามได้ทันที

ครูมิลค์และครูน้อยหน่า เริ่มต้นปูพื้นฐานการด้นถอยหลังด้วยการให้เด็ก ๆ ดูวิดีโอการด้นถอยหลังและเขียนสรุปขั้นตอนการเย็บตามความเข้าใจของตนเอง หลังจากนั้นจึงชวนเด็ก ๆ ฝึกด้นถอยหลังเป็นเส้นตรงที่มีความถี่ของฝีเข็มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ด่านที่ 1 – 4 แล้วท้าทายเด็ก ๆ ต่อ ด้วยการให้เด็ก ๆ ฝึกด้นถอยหลังเป็นเส้นโค้งที่มีความยากขึ้นอีกหนึ่งระดับ

เป็นที่น่าปลื้มใจว่า ความยากและท้าทายได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นความเพลิดเพลินของเด็ก ๆ ที่ด้นกันจนวางไม่ลง ทุกครั้งที่เจอกันผ่านหน้าจอ เด็กๆ จะหยิบงานด้นถอยหลังมาอัปเดตให้คุณครูฟังด้วยความตื่นเต้นเสมอ

ผลที่ได้เกินเป้าหมายจากที่คุณครูตั้งไว้มาก นอกเหนือจากการฝึกสมาธิจดจ่อ ได้ละสายตาจากหน้าจอแล้ว เด็กๆ ยังได้ฝึกความอดทน เพียรพยายาม และได้เรียนรู้การแก้ปัญหาระหว่างการทำงาน จนกระทั่งชิ้นงานสำเร็จ

ทั้งยังเผยให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ผ่านชิ้นงานแม้จะเป็นต้นแบบเดียวกัน แต่สื่ออารมณ์ที่ แตกต่างกัน

หลังจากได้ฝึกด้นถอยหลังอย่างต่อเนื่องมา 2 สัปดาห์ ตอนนี้เด็ก ๆ ชั้น 3 พร้อมแล้วสำหรับการออกแบบลวดลายไทย เพื่อที่จะปักลายไทยลงบนวัสดุที่ตนเองสนใจ ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไร ต้องติดตามกันต่อไป

ขอบคุณเรื่องเล่าการเรียนรู้จากคุณครูมิลค์ และครูน้อยหน่า หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย ด้วยนะคะ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564