ชั้น 1 เพลิดเพลินไปกับการเปลี่ยนแปลง

เด็กๆ ชั้น 1 ได้เรียนรู้กิจกรรมพิเศษเชื่อมโยงกับโครงงานฐานวิจัยที่ทำอยู่แล้วในชั้นเรียนตามแนวคิด “การเปลี่ยนแปลงของพืช ผัก ผลไม้” เพื่อเพิ่มประสบการณ์นำไปพัฒนางานวิจัยของตนเองผ่านการเรียนรู้และฝึกทักษะต่าง ๆ ในกิจกรรมเพลิดเพลินไปกับการเปลี่ยนแปลง

“จากแป้งที่หลากหลายสู่ความเหมาะสมที่ลงตัว” ได้เรียนรู้คุณสมบัติของแป้งชนิดต่างๆ ก่อนนำมาปรุงอาหาร และได้ลองชิมเปรียบเทียบกัน

“การเปลี่ยนแปลงของน้ำตาลปี๊บ” จากน้ำตาลก้อนสู่น้ำตาลละลาย เด็กๆ ได้สังเกตความแตกต่างของน้ำตาลก่อนเคี่ยว หลังเคี่ยว ทั้งยังได้ชิมรสชาติ และชวนคิดว่า น้ำตาลที่ละลายแล้วนำไปต่อยอดทำอะไรได้บ้าง

“จากน้ำเปล่า สู่ น้ำมหัศจรรย์” ได้ชิมรสชาติของน้ำชนิดต่างๆ และน้ำปั่นแสนอร่อยจากคุณครู ก่อนให้เด็กๆ ได้ลองคิดสูตรกันเองในห้อง ได้เรียนรู้เรื่องการตวง เรื่องอัตราส่วน ทั้งยังได้ชิมน้ำปั่นสูตรเฉพาะของห้องตัวเองด้วย

“จากข้อมูล สู่ เครื่องมือการสรุปข้อมูล แผนภูมิรูปภาพ”

นักเรียนได้ฝึกการเก็บและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้วยการวาดภาพเสมือนจริง ด้วยถ้อยคำ ด้วยประโยค และสรุปผลผ่านเครื่องมือแผนภูมิรูปภาพ ฝึกการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆในชั้นเรียนอย่างเป็นเหตุเป็นผล

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563