ครูการศึกษาพิเศษ (สอนดูแลเด็กพิเศษระดับมัธยม)

หน้าที่รับผิดชอบ

  • สอน ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา สุขภาวะ ทักษะชีวิต นักเรียนในโครงการเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
  • จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ ร่วมกับทีมการศึกษาพิเศษ

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสุขศึกษาพลศึกษา ผู้นำนันทนาการ สาธารณสุข หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีใจรักและอยากทำงานกับเด็กพิเศษ
  • มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี
  • พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้หลักสูตรโครงการเรียนร่วมระดับมัธยม