กิจกรรม วัดสมรรถภาพร่างกาย ช่วงชั้นที่1

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565