กิจกรรมสายสัมพันธ์

กิจกรรมสายสัมพันธ์ : นำลูกปิงปองไปวางไว้บนปากขวด เกมสนุกที่สะท้อนการเรียนรู้ของเด็กๆ ชั้น 3 ได้มากมายทั้งความสามัคคี การวางแผนแก้ไขปัญหา  เมื่อให้ลองเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการทำกิจกรรม 2  คนและ 8 คน เด็ก ๆ สะท้อนไว้น่าสนใจ

นะโม – แบบ 8 คนยากกว่า เพราะคนเยอะ และใช้เวลานานกว่าจะวางบนปากขวดได้

เก้า – มีคนเยอะก็ควบคุมได้ยาก

ดีโน่ – พอมี 8 คน ต้องมีหัวหน้าทีมบอกให้คนอื่น ๆ ฟังและทำตาม

มินมิน –  สมาชิกเพิ่มขึ้นต้องมีความสามัคคีมากขึ้น

ดินสอ – ความรวดเร็วเกิดจากความสามัคคี การสื่อสารช่วยให้งานง่ายขึ้น

มะลิ – เชือกที่เชื่อมต่อกันมากขึ้น ยิ่งทำงานยากขึ้น ถ้า 1 คนพลาดจะส่งผลกระทบต่อทีม

นอกจากนี้ยังมีเสียงสะท้อนเรื่องการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น การสื่อสารระหว่างกัน  การปรึกษาวางแผนร่วมกัน การเรียนรู้จากประสบการณ์กลุ่มอื่นนำมาต่อยอดปรับใช้ 

กิจกรรมนี้คุณครูกำลังชี้ให้เห็นคุณลักษณะจำเป็นที่เด็กๆ ต้องมีผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพวกเขาเอง เพราะปฏิเสธไมได้ว่าในยุคของเขาต้องเจอความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดต่างๆ   ข้อมูลข่าวสารท่วมท้น ข่าวปลอม หรือภัยธรรมชาติที่ไม่ได้เตรียมรับมือ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว  แล้วเด็กๆ จะเตรียมตัวรับมือกับความซับซ้อนบนโลกสมัยใหม่ได้อย่างไร ?

การคิด – อย่างเป็นระบบ  เป็นเหตุเป็นผล  เพื่อแก้ปัญหา  เพื่อต่อยอด สร้างสรรค์

การลงมือทำ – มีขั้นตอน  กล้าลองผิดลองถูก  ฝึกทำซ้ำจนสำเร็จ  ทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ

จิตใจ – มีความเพียรพยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และมีทัศนคติที่ดี

นี่คือเป้าหมายที่เรามุ่งหวังพาเด็กๆไปให้ถึง โดยมีกิจกรรมสายสัมพันธ์เป็นเครื่องนำทางให้เขาได้คิด วางแผน และเห็นภาพการทำงานร่วมกัน

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563