กิจกรรมวันมาฆบูชา 2565

เนื่องใน “วันมาฆบูชา” ที่จะถึงในวันจันทร์ ที่ 6 มีนาคมนี้ ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง วันนี้ (3 มีนาคม 2566) จึงมีกิจกรรมเทศนาธรรมเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้ถึงความสำคัญของวันดังกล่าว

วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระภิกษุ 1250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน 4 ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต การประชุมพร้อมกันด้วย องค์ 4 และในวันนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเราถือกันว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

กิจกรรมในวันนี้ถูกจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 07.30 – 08.50 น.โดยได้นิมนต์ พระมหาพงศ์พิสุทธิ์ จากวัดญาณเวศกวัน มาร่วมพิธีและเทศนาธรรมให้กับเด็กๆได้รับฟัง โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทุกช่วงชั้นเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ตั้งแต่น้องอนุบาล ถึง พี่มัธยม ร่วมกับคุณครูและบุคลากรของโรงเรียน

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566