การเรียนรู้โครงการเรียนร่วม ช่วงชั้นประถม

การเรียนรู้ในห้องเรียน

นักเรียนโครงการเรียนร่วม เรียนร่วมในห้องเรียนเต็มเวลา โดยมีครูการศึกษาพิเศษเป็นผู้ดูแลส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

การจัดโปรแกรม Individual Education Plan : IEP

นักเรียนทุกคนจะมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยแผนนี้จะดูจากความสามารถปัจจุบันของนักเรียนและใช้หลักสูตรแกนกลางของโรงเรียนที่พัฒนาร่วมกับทีมวิชาการของโรงเรียน เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักเรียน รวมถึงจะมีการประเมินผลในทุกภาคเรียนวิริยะและภาคเรียนวิมังสา

การเรียนเสริม

จะมีการเรียนเสริมในทุกวันหลังเลิกเรียน ช่วงเวลา 15.30 – 16.30 น. โดยการเรียนเสริมนั้นอาจเป็นการเก็บการบ้านในวันนั้นหรือเรียนตามแผน IEP ของแต่ละบุคคล

การพัฒนาทักษะชีวิต

มีการเรียนโครงการพัฒนาทักษะชีวิต 1 ครั้งต่อ 1 สัปดาห์ ในช่วงเวลาของการเรียนเสริม โดยมีทั้งงานบ้านและการดูแลตนเอง งานประกอบอาหาร งานช่าง งานประดิษฐ์ รวมถึงการดูแลกิจวัตรประจำวันต่างๆภายใต้คำแนะนำของครูการศึกษาพิเศษ