การเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ในสถานการณ์โควิด -19

จากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดเรียนแบบ On-site ตามมาตรการของสำนักอนามัย ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 4 เดือนแล้วที่คุณครู บุคลากรทุกคนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้โรงเรียนยังคงป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน

.

ข้อมูลจาก: https://www.facebook.com/557771550922674/

.

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565