การงานเพื่อชีวิต ชั้น 1

ภาคเรียนนี้หน่วยการงานเพื่อชีวิตในระดับชั้น 1 เป็นการต่อยอดการเรียนรู้จากภาคเรียนที่ผ่านมาเกี่ยวกับอาชีพที่เด็กๆ สนใจซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น เทรนเนอร์ นักกีฬา นักร้อง นักเต้น ยูทูปเบอร์ เชฟ เกมเมอร์ ในขณะเดียวกันกลุ่มอาชีพ แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักบิน ครู ทหาร ตำรวจ ศิลปิน ก็ยังได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ อย่างเหนียวแน่น

จากภาคเรียนที่ผ่านมาเด็กๆ รวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันเพื่อหาความรู้ในอาชีพด้วยตนเอง เช่น หน้าที่ และทักษะที่สำคัญเพื่อประกอบอาชีพ และได้วางแผน ลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ โดยเตรียมสื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ (ตัวอย่างการเรียนรู้ตามประมวลภาพ)

ต่อเนื่องมาถึงภาคเรียนนี้คุณครูเริ่มต้นชวนเด็กๆ สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับอาชีพที่หลากหลายผ่านสไลด์การนำเสนอ เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เลือกอาชีพที่ตนเองสนใจ บางคนยังคงอาชีพเดิม บางคนขอเปลี่ยนอาชีพใหม่ การเรียนรู้ต่อจากนี้เด็กๆ จะได้ไขข้อข้องใจกับคำถามที่ตนเองสงสัยในอาชีพ ร่วมตั้งคำถาม แสดงความเห็นและวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์ โดยจะมีผู้รู้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในสิ่งที่เด็กๆสนใจด้วย

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563